Til hovedinnhold
Norsk English

Framskriving av behovsdata for helse- og omsorgsområdet i Harstad kommune

Sammendrag

Harstad kommune arbeider med en kommunedelplan for helse og omsorgsområdet og har behov for framskrevet behovsdata, sett i forhold til demografisk utvikling for perioden 2021 - 2035. SINTEF har bistått Harstad kommune med dette. Rapporten presenterer framskrivinger for omsorgstjenester i perioden 2021/2022 til 2035. Framskrivingene illustrerer mulige utviklingsbaner under gitte forutsetninger og tar utgangspunkt i dagens situasjon. I hovedsak beregnet framtidig behov og årsverkstilgang under forutsetning om uendret praksis, det vil si at det er befolkningsframskrivinger som driver utviklingen. Det vises i tillegg noen beregninger hvor det forutsettes endring i brukerfrekvenser eller årsverksrater knyttet til hypoteser om utvikling i omsorgsbehov (sunn aldring, for eksempel knyttet til helsefremmende og forebyggende tiltak), vridning av heldøgnsomsorg fra institusjon til hjemmetjenesten, overføring eller forskyvning av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til omsorgstjenestene, økte tjenestestandarder, effektivisering (for eksempel knyttet til økt bruk av velferdsteknologi) og utvikling i uformell omsorg.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2023

Forlag

SINTEF Digital

Hefte nr.

2022:00953

ISBN

978-82-14-07590-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin