Til hovedinnhold
Norsk English

Kunnskapsinnhenting for Sameksistens mellom fiskeri- og havvindsnæring - En kartlegging av eksisterende kunnskap og erfaringer om effekter og konsekvenser av etablering av havvind for norsk fiskerinæring.

Sammendrag

Mange land i Europa planlegger utbygging av store havvindparker som svar på det økende behovet for fornybar energi og energisikkerhet. Norge, som er verdensledende innen flytende havvindteknologi, står i startgropen av et stort fornybar energi løft for havvind langs kysten. Det er ukjent hvilken effekt havvind vil ha på havmiljøet i norske farvann eller hvordan vindparker vil påvirke andre sektorer som opererer i havområder, som fiskeri. Samtidig krever den norske regjeringen at havvindutviklere planlegger for sambruk og sameksistens av nye vindparker med fiskerier og inkluderer «... planlagte tiltak for å bedre sameksistens i prosjektområdet og med berørte interessenter. Planen skal beskrive planlagte tiltak, inkludert involvering av berørte interessenter. » Vårt utgangspunkt i denne rapporten er fiskerinæringens bekymring for at den store utbyggingen av havvindparker vil ha ødeleggende effekter på gyte og oppvekst miljøet, påvirke vandring og rekrutering hos viktige bestander og på den måten ødelegge deres levebrød som fiskere. For å undersøke disse påstandene, og for å fylle forskningshullene om nødvendige krav til troverdig sameksistens, gjennomførte vi dybdeintervjuer med fiskere og fiskerinæringen i Norge, og de ulike interessegruppene innenfor utvikling av havvind. Videre har vi sett på skriftlige meninger / kronikker fra Norsk presse og gjennomført en litteraturgjennomgang av alle fagfellevurderte artikler og rapporter om effekten av havvindparker på fiskeri og det marine levemiljøet. Basert på dette legger vi frem kunnskapshullene om effekt av havvindparker i de tre først åpnede områdene i Norge (Hywind Tampen, Utsira Nord og Sørlige Nordsjøen II) på fisk og fiskeri. Basert på kunnskapshull anbefaler vi hvor man bør fokusere fremtidig forskning og datainnsamling, samt hvilke forholdsregler man bør ta for å redusere mulige negative effekter på fisk og fiskeri når det er mangel på kunnskap.

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Havforskningsinstituttet / 15853

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • Havforskningsinstituttet
  • SINTEF Ocean

År

2023

Forlag

Havforskningsinstituttet

Hefte nr.

2023 - 40

Vis denne publikasjonen hos Cristin