Til hovedinnhold
Norsk English

Datastruktur for dokumentasjon av naturbaserte løsninger – et verktøy

Sammendrag

Naturbaserte løsninger (NBL) for håndtering av overvann i urbane strøk finnes i mange former
og variasjoner, noe som gjør at det er vanskelig å ha et felles rammeverk som kan integrere
alle spesifikke aspekter ved disse løsningene. Videre må NBL-installasjoner forvaltes riktig
helt fra starten av og setter krav til hele planleggings-, design- og byggeprosessen, inkludert
drifts- og vedlikeholdsfasen. På den annen side, avhenger beslutningstaking i anleggsforvaltning av vannrelatert infrastruktur i høy grad av tilgjengelige data om anleggenes
egenskaper og drifts- og vedlikeholdsaktiviteter (DOV). Følgelig er det et stort behov for et
generelt NBL dokumentasjonsverktøy som består av en «datastruktur» som lar
anleggsforvaltere registrere nyttig og nødvendig informasjon om NBL.
Datastrukturen som presenteres i denne veilederen skal kunne tilpasses forskjellige NBL, og
gi mange fordeler til forskjellige aktører/interessenter avhengig av deres spesifikke interesse
for emnet. Datastrukturen skal også være fleksibel slik at den tar hensyn til en
«systemløsning», dvs. at den må kunne vurdere de samlede virkningene av to eller flere NBLsatt i system. Datastrukturen skal også danne et utgangspunkt for å kunne hente inn data om
NBL til ulike verktøy for dokumentasjon, drift og vedlikehold av overvannsløsninger.
Den foreslåtte datastrukturen oppfyller også krav til FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og
utvikling)-dokumentasjon iht. NS3456.
Montering av sensorer kan forbedre overvåking av NBL-installasjoners ytelse og status på en
mer kvantitativ måte. Dette vil også bidra til å evaluere nødvendige vedlikeholdstiltak og/eller
rehabilitering av NBL-installasjonen i løpet av dens driftsperiode. Mens NBL gir forventning
om lave byggekostnader, drift- og vedlikehold, kan montering av sensorer føre til betydelige
investeringskostnader i tillegg til mulig forhøyede driftskostnader. Det må derfor overveies
nøye hvilke(n) sensortype(r) og parameter(e) som skal overvåkes, hvis en NBL-installasjon
skal utstyres med sensorer, og i hvilken grad disse sensorene er nyttige for driften av den
aktuelle NBL.
Denne veilederen gir tre eksempler på anvendelse av datastruktur for to Klima 2050-piloter og
en kommersiell, prefabrikkert NBL-installasjon.
Dette verktøyet er en videreutvikling av den engelske versjonen som ble publisert i november
2019 (Raspati, G, Bruaset, S, Sivertsen, E, Møller-Pedersen, P & Røstum, J: Documentation
tool of nature-based-solutions - a guideline. Klima 2050 Report 18. Trondheim 2019. ISBN:
978-82-536-1642-1).
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 237859

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Infrastruktur
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner

År

2020

Forlag

SINTEF akademisk forlag

Hefte nr.

19

ISBN

978-82-536-1648-3

Vis denne publikasjonen hos Cristin