Til hovedinnhold
Norsk English

Innseiling til Borg havn – modellering av mudrings- og deponeringsoperasjoner - Spredning av finpartikulært materiale

Sammendrag

Rapporten viser resultatene av en diagnostisk modellering av mudring og deponering ved en utdypning av innseilingen til Borg havn. I den pågående designfasen er det gjennomført modellering av turbiditet for å forutsi virkningen og omfanget av operasjonene. Turbiditetssimuleringene er gjort ved hjelp av SINTEFs partikkelbaserte DREAM-modell. DREAM-modellen bruker et detaljert datasett for strøm generert av SINTEFs numeriske 3D-modell SINMOD. Datasettet dekker de hydrodynamiske forholdene i innseilingen til Borg havn fra 1. april til 8. oktober 2013. Borg havneområde inneholder både forurenset og ikke-forurenset sediment og stein. Basert på omfattende feltmålinger ble lokalitetene av de forskjellige bunnmaterialene bestemt for to usikkerhetsnivåer (konfidensintervall). På grunn av de sensitive forholdene i Borg havneområde og den planlagte store mudringen, ble egnede og validerte mudringsteknikker brukt i simuleringen. Turbiditetsverdier ble tatt fra internasjonal litteratur, felt- og laboratoriemålinger og tilpasset DREAM-modellen. Forventede effekter er bestemt med et akseptabelt nøyaktighetsnivå. En indikasjon på innvirkningen på sårbare områder er gitt. Det er lagt vekt på at en god og miljørettet ledelse av mudringsarbeidene krever et grundig operativt overvåkingsprogram under utførelsen av arbeidene.

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Kystverket / 302003662

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Ukjent

År

2018

Forlag

SINTEF Ocean

ISBN

978-82-14-06864-1

Vis denne publikasjonen hos Cristin