Til hovedinnhold
Norsk English

Prosessering av biråstoff fra sild til olje og proteinhydrolysat.Laboratorieforsøk med ulike proteaser og pilotforsøk med ultraferskt råstoff.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver produksjon av olje og proteinhydrolysat fra frosset og ferskt biråstoff fra sild.
Det er utført laboratorieforsøk med ulike enzymer for produksjon av proteinhydrolysater fra frosset
råstoff. Pilotforsøk er utført i 500 L skala for produksjon av proteinhydrolysat og olje fra fersk råstoff
ved Modolv Sjøsets anlegg pa Træna. Tre ulike prosesskonfigurasjoner ble testet for produksjon av olje
og hydrolysat. Både proteinfraksjonene og oljen ble karakterisert.
Laboratorieforsøkene med frosset råstoff viste at ulike enzymer ga ulik bitterhet på hydrolysatene, mens
kjemiske analyser av hydrolysatene ikke viste stor forskjell. Kinetiske studier viste at enzymer i silda kan
bidra sterkt til hydrolysen. Enkelte kommersielle enzymer gjorde jobben raskere enn forventet, slik at
oljeutbyttet for enkelte enzymer avtok ved lengre hydrolysetid enn 30 min.
Pilotforsøkene viste at det lot seg gjøre å produsere olje med god kvalitet både ved direkte oppvarming og etter hydrolyse. Selv om det ikke var tatt spesielle hensyn for å beskytte oljen mot oksidasjon, var
oksidasjonsstatus etter produksjon lav. Også oksidasjonsstabiliteten var høy. Spesielt var innholdet av
frie fettsyrer lavt (0,12% - 0,29%) noe som bekrefter at råstoffet var ferskt og at oljen ikke var nedbrutt.
Proteinhydrolysat ble i pilotskala produsert med en blanding av Papain og Bromelain som i lab forsøk ga minst bittersmak. Det er også vist at prosessbetingelsene påvirker bitterheten i proteinhydrolysatene. Den kjemiske sammensetningen av de ulike fraksjonene produsert i pilotskala ble også karakterisert.
Teknologisk var håndteringen av sildebein det største problemet, og ved design av prosessutstyr må det
tas spesielt hensyn til dette. En del av analysene ble utfort i større detalj på grunn av samkjøring med
prosjektet "Gull fra havets sølv", finansiert av Fiskeri og Kystdepartementet og Utenriksdepartmentet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2010

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05104-9

Vis denne publikasjonen hos Cristin