Til hovedinnhold
Norsk English

Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter

Sammendrag

Dette forprosjektet har hatt som mål å legge til rette for videreutvikling av forskningsrelaterte
problemstillinger innen tema drift av eksponerte oppdrettslokaliteter. Eksponerte lokaliteter er
her derfor å forstå som "oppdrettslokaliteter som er mer utsatt for bølger, strøm og/eller vind enn de fleste lokaliteter er i dag".
Fokuset har vært på teknologi, mennesker og fisk. Prosjektet har samlet og analysert erfaringer og driftsdata fra fire eksponerte oppdrettslokaliteter i Midt-Norge. lntervjuer, observasjoner og innsamlet drifts- og miljødata har vært hovedinformasjonskilden. I tillegg er det gjennomført en
prosess for å prioritere og avklare fremtidig forskningsbehov. Her har en studietur til Færøyene,
en spørreundersøkelse og en workshop vært sentrale elementer i prosjektet. Dette er ikke en uttømmende analyse, men denne har bragt frem en rapport som har "sortert landskapet og gir
grunnlag for videre prosesser og aktiviteter" innen temaet eksponert oppdrett. Prosjekteier har vært Aquaculture Engineering(ACE). I tillegg har en bredt sammensatt gruppe av oppdrettsselskaper, leverandører og FoU-aktører, samt næringsklyngen akvARENA vært medvirkende. Prosjektet ble finansiert av aktørene selv og Regionalt Forskningsfond Midt-Norge, ref 208995.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
  • Havforskningsinstituttet

År

2012

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05431-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin