Til hovedinnhold
Norsk English

Utdanning, kompetanseheving og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid - Syntese av funn fra evalueringen av Opptrappingsplanen for Psykisk helse per desember 2005.

Sammendrag

Denne rapporten ser på fire prosjekter som evaluerer utdanning, kompetanseheving og rekruttering i regi av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Rapporten utgjør en syntese av funn, tidligere publisert i fire separate rapporter. De tre forfatterne av rapporten er prosjektledere for disse prosjektene, og arbeider ved henholdsvis SINTEF Helse, NIBR (Norsk institutt for by og regionforskning) og NIFU (Norsk institutt for forskning om utdanning). Tre av evalueringsprosjektene tar for seg kvantitative problemstillinger: utviklingen i aktuelle utdanningstiltak, og antallet kandidater per år som er aktuelle for rekrutte¬ring, og utviklingen i antallet faktisk rekruttert til psykisk helsevern og til kommunene. Det ene av disse ser spesifikt på hvilken effekt satsingen på utdanning har for rekruttering, på grunnlag av data om andelen av ferdig utdannede som velger å jobbe innen feltet, og andelen som blir værende der. Det fjerde prosjektet tar for seg en rekke problemstillinger, i hovedsak kvalitative, knyttet til kompetanseheving og kompetanseutvik¬ling i det psykiske helsearbeidet i kommunene. Denne synteserapporten drøfter funnene i prosjektene, og gir noen anbefalinger.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78i533
  • SINTEF AS / 78I533

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2006

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

SINTEF Rapport STFA84

Vis denne publikasjonen hos Cristin