Til hovedinnhold
Norsk English

SAMDATA Sykehus Rapport; Utviklingen i helseregionene etter sykehusreformen

Sammendrag

STF78 A035020 Rapporten omhandler utviklingen i helseregionene de første årene etter eierskaps­reformen som trådte i kraft fra 1. januar 2002, og fokuserer på fire områder hvor staten satte klare krav til umiddelbar handling og/eller resultater allerede i sykehus­reformens første år. De fire områdene er: effektiv ressursutnyttelse, ventelister og ventetid, kvalitet i tjenestetilbudet og sykehusstruktur. Som en referanseramme for de øvrige kapitlene diskuteres også hovedtrekk i utvikling i aktivitet og ressursinnsats ved de somatiske sykehusene.  Kapittel 2 viser at den betydelige aktivitetsveksten ved de somatiske sykehusene de siste årene i hovedsak har kommet innenfor elektiv virksomhet. Det er betydelige variasjoner mellom helseregionen i nivå og vekst i forbruksrater og ressursinnsats. Forskjellene ble ikke mindre i løpet av det første året med statlig eierskap. Analysene som presenteres i kapittel 3 viser økt effektivitet i sykehussektoren i løpet av 2002, og at i helseregionene i gjennomsnitt er blitt mer like de siste 4-5 årene. Kapittel 4 viser at ventelistesituasjonen er blitt bedret i løpet av 2002. Kapitlet viser også at det er store forskjeller med hensyn til hvor stor nedgangen var og i tiltak som er brukt for å redusere ventelistene i de ulike helseregionene. Kapittel 5 skisserer nasjonale og regionale strategier og tiltak i forhold til kvalitetsutvikling og kvalitetsmonitorering. Kapitlet diskuterer også regionale variasjoner i indikatorene som inngår i settet av nasjonale kvalitetsindikatorer. Resultatene viser at det er til dels store variasjoner mellom og innen regionene. Omfanget av regionale forskjeller varierer for ulike indikatorer.  Fastlegging av ny foretaksstruktur har vært en av de første og viktigste utfordringene til de regionale helseforetakene. Kapittel 6 påpeker at selv om en kan finne forskjeller i de regionale helseforetakenes begrunnelse for valg av foretaksstruktur, er de generelle hovedtrekkene svært lik og knyttet opp til de samme

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2003

Forlag

SAMDATA (SINTEF Helse)

ISBN

8244609974

Vis denne publikasjonen hos Cristin