Til hovedinnhold
Norsk English

Psykisk helsearbeid i kommunene - variasjoner i tiltak og tjenester

Sammendrag

STF78 A035006 Denne rapporten gir en dokumentasjon av resultatene fra en spørreskjemaundersøkelse som kartlegger det psykiske helsearbeidet i kommunene som ble gjennomført i 2002. Kartleggingen er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Unimed og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og inngår som del av evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse i regi av Norges forskningsråd. Her presenteres resultatene for tiltak og tjenester til mennesker med problemer og lidelser relatert til psykisk helse. Resultatene fra undersøkelsen viser at det er store variasjoner i brukerraten for ulike kommunale tjenester til vorksne og barn og unge med lidelser og problemer relatert til psykisk helse. Antatt deknigsgrad mht antall brukere varierer også mye mellom tjenestene. Det er store variasjoner mellom kommunene i utbredelse og bruk av ulike tjenester og tiltak innen psykiske helsearbeid. Resultatene avdekker at det er forskjeller etter kommunestørrelse. Basert på kommunenes anslag på dekningsgrad for bolig, hjemmebaserte tjenester, støttekontakt for voksne, voksenopplæring, arbeid og støttekontakt for barn og unge, har omlag halvparten av okmmunen i gjennomsnitt en dekningsgrad på mellom 50 og 75 prosent i forhold til antatt behov. Resten av kommunene fordeler seg i to relativt like store grupper, men hhv lavere og høyere gjennomsnittlig dekning. Andelen med høy dekning samlet sett er lavere for store kommuner enn små kommuner.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214029678

Vis denne publikasjonen hos Cristin