Til hovedinnhold
Norsk English

Aktivitetsbaserte poliklinikktakster i psykisk helsevern - mellom visjon og virkelighet

Sammendrag

STF78 A035001   Rapporten beskriver og drøfter forslag til endringer i refusjonssystemet for psykiatriske poliklinikker med hensyn til hvilke aktiviteter som bør honoreres gjennom stykkprisrefusjon, hvordan ulik tidsforbruk eller ulike arbeidsmåter skal ivaretas og fordeling mellom årsverksrefusjon og refusjon for utførte aktiviteter. Utredningen er en oppfølging av Opptrappingsplanen for psykisk helse (St prp 63, 1997-98).   Finansieringen av poliklinikkene kan generelt rettes inn mot mål for kostnadskontroll, aktivitet, produktivitet og prioritering (mellom pasientbehandling og andre aktiviteter, og mellom pasientgrupper).   Poliklinikkenes aktivitet kan deles inn i fire hovedkategorier: Pasientbehandling, samarbeid, kompetanseutvikling og ledelse. De helsepolitiske signalene er at en ”vil ha mer av alt”. Skillet mellom poliklinisk behandling og dagbehandling har endret seg de siste årene. Vårt forslag til definisjon og avgrensing av refusjonsberettiget virksomhet er at behandlingsaktiviteten skal være rettet mot pasienter i poliklinisk fase og at aktiviteten skal være utført av behandlingspersonell ved godkjente poliklinikker.   Vi beskriver tre alternative forslag til endringer av dagens polikliniske refusjonssystem: Aktivitetsalternativet, årsverksalternativet og mellomalternativet som er en kombinasjon av de to første.   Vår anbefaling er at mellomalternativet velges som erstatning for dagens polikliniske refusjons­ordning, poliklinikkenes takstbruk følges nøye, poliklinikkenes bruk av tid og produktivitet følges nøye, endringer i takstene vurderes årlig og at et et refusjonssystem med pasienten som enhet utredes på lengre sikt.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214029414

Vis denne publikasjonen hos Cristin