Til hovedinnhold
Norsk English

Utdanning og rekruttering til psykisk helsearbeid - status i spesialisthelsetjenesten og i kommunene i 2002

Sammendrag

STF78 A045001   Rapporten kartlegger utdanningskapasiteten innen psykisk helsearbeid, tilførsel av personell og fordeling av personell i spesialisthelsetjenesten, samt rekruttering til psykisk helsearbeid i kommunene. Analysene vedrørende spesialisthelsetjenesten gjelder for perioden 1998-2002 mens analysene vedrørende kommunene gjelder for tidsrommet 1999-2001. Kartleggingen av utdanningskapasitet gjelder i hovedsak for perioden 2000-2002, men går tilbake til 1998 der dette er mulig.  Rapporten dokumenterer at utdanningskapasiteten innen psykisk helsevern har vært stabil ved grunnutdanningene til lege og psykolog i planperioden, mens det har vært en økning i årlig antall spesialiseringer i psykiatri og klinisk psykologi. Når det gjelder videreutdanninger, representerer tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse den største satsningen. Forøvrig har det blitt etablert en rekke andre videreutdanningstilbud som er i tråd med helsepolitiske målsettinger for psykisk helsearbeid. Antallet kandidater per år har økt betraktelig. Også etterutdanningstilbudet er svært rikholdig, og har doblet antall deltakere i perioden 2000-2002.  I spesialisthelsetjenesten har den årlige tilveksten av årsverk i perioden 1998-2002 vært tilfredsstillende sett i forhold til Opptrappingsplanens mål. Dersom årlig vekst opprettholdes i resterende planperiode vil man nå målene innen 2006. Flere av delmålene nås før 2006. Det eksisterer imidlertid en rekke regionale forskjeller som presenteres og drøftes i rapporten. Kommunene har også hatt en relativt god tilvekst av årsverk til psykisk helsearbeid for perioden 1999-2001. Spesielt har man lykkes i å rekruttere høgskoleutdannet personell. Forutsatt en raskere endringstakt mot slutten av planperioden er man i stand til å nå målet om omlag 4800 årsverk totalt innen 2006. Også når det gjelder kommunene presenteres og drøftes forskjeller mellom kommuner.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214032598

Vis denne publikasjonen hos Cristin