Til hovedinnhold

Komprimert arbeidstid - et eksempel fra aluminiumsindustrien. Evaluering av en arbeidstidsordning med 12 timers skift i helgene ved Hydro Sunndal

Komprimert arbeidstid - et eksempel fra aluminiumsindustrien. Evaluering av en arbeidstidsordning med 12 timers skift i helgene ved Hydro Sunndal

Kategori
Rapport
Sammendrag
I denne rapporten evalueres en arbeidstidsordning der skiftarbeidere går 12 timers skift fredag – søndag og 8 timers skift resten av uka. Denne ordningen med komprimert arbeidstid gir ca. 30 ekstra fridager pr år. Evalueringen tar for seg konsekvenser for de ansattes helse, sikkerhet og forhold til familieliv og fritid, med særlig vekt på søvn og trøtthet. Ordningen har vært i drift siden april 2003.  Undersøkelsen legger vekt på å se arbeidstidordningen i sammenheng med arbeidsmiljøet for øvrig. Dette gjelder særlig de ansattes muligheter til selv å regulere arbeidstempo og pauser i løpet av arbeidsdagen, samt arbeidstakernes individuelle og kollektive forutsetninger for å mestre de ekstra belastningene som lengre skift måtte medføre. Arbeidstidsordningen, som var ønsket av de ansatte, synes å ha positive konsekvenser for familie og fritid. Konsekvenser for helse og sikkerhet synes små innenfor det tidsrommet vi har registrert. Imidlertid er det få arbeidstakere over 58 år ved bedriften, noe som henger sammen med avtaler og tilbud om tidlig pensjonering. Antall år man har gått på skift synes å ha stor betydning for hvor godt man mestrer den nye ordningen. Det er også til dels betydelige forskjeller mellom avdelingene, noe vi først og fremst tilskriver forskjeller i driftsstabilitet (utstyr som ikke fungerer osv.) i tiden etter endringen og fram til undersøkelsen ble gjennomført. Arbeid med driftsstabilisering, arbeidsorganisering, pauseavvikling osv. og seniorpolitikk er derfor viktige tiltak for å forebygge mulige framtidige problemer. Langtidseffektene på helse er det for tidlig å si noe sikkert om.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital
År
Forlag
SINTEF rapport
ISBN
9788214042252