Til hovedinnhold
Norsk English

Psykisk helsearbeid i kommunene - tiltak og tjenester 2004/2005

Sammendrag

Denne rapporten dokumenterer resultatene fra en spørreskjemaundersøkelse som kartlegger kommunenes tjenester til mennesker med problemer og lidelser relatert til psykisk helse som ble gjennomført i 2005. Rapporten gir også en diskusjon av utviklingen i de samme tjenestene basert på en sammenligning med resultatene fra en tilsvarende undersøkelse i 2002. Undersøkelsene er en del av et prosjekt som inngår i den fortløpende evalueringen av Opptrappingsplan for psykisk helse (1999-2008), med formål å følge kommunenes iverksetting av den nasjonale planen, og da spesielt undersøke om de øremerkede tilskuddene har tilsiktet effekt. Resultatene viser at det fortsatt er store forskjeller i brukerrater og dekningsgrader for ulike kommunale tjenester til mennesker med problemer og lidelser knyttet til psykisk helse. Mønstrene som avtegnes er stabile i de to kartleggingene som er gjennomført og resultatene framstår derfor som robuste. Forskjeller i brukerrater mellom tjenester kan i noen grad knyttes til forskjeller i satsning/tilbud fra kommunenes side, men kan i hovedsak relateres til forskjeller i behov/etterspørsel. Det er også fortsatt store forskjeller mellom kommunene når det gjelder tjenestetilbudet innen psykisk helsearbeid. Forskjeller i tjenestetilbud kan i noen grad knyttes til kommunestørrelse. Resultatene tyder på en økning i det kommunale tjenestetilbudet innen psykisk helsearbeid fra 2001/2001 til 2004/2005. Resultatene indikerer at det var størst vekst i brukerrater blant kommuner som i utganspunktet lå lavt, slik at forskjellene mellom kommunene var mindre i 2004 enn i 2001.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin