Til hovedinnhold
Norsk English

Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare data

Sammendrag

Rapporten omfatter pasienter 18 år og eldre, og beskriver reinnleggelser for alle slike pasienter og reinnleggelser for ortopediske pasienter. Ortopediske pasienter er her definert som pasienter som har gjennomgått hofteprotese- eller kneoperasjon. For alle pasienter 18 år og eldre var reinnleggelsesrate (antall reinnleggelser i prosent av antall innleggelser i alt) 12,5 i 2008 og 12,4 i 2009. Tallene for 2009 omfatter månedene januar-november siden det ikke var kjent hvorvidt en utskrivning i desember 2009 ble etterfulgt av en reinnleggelse i januar 2010. Reinnleggelsesraten økte med økende alder hos pasienten, og medisinske pasienter hadde høyere reinnleggelsesrate enn kirurgiske. Det var liten forskjell mellom helseregionene, mens variasjonen mellom HF-områdene var stor. Nærmere 90 prosent av pasientene ble reinnlagt ved samme sykehus de ble skrevet ut fra. Andelen ved Radiumhospitalet var 15 prosent og ved Rikshospitalet omlag 40 prosent. For ortopediske pasienter var reinnleggelsesraten 6,7 i 2008 og 7,1 i 2009. I 2008 gjennomgikk 28 prosent av de reinnlagte ortopediske pasientene en ny ortopedisk operasjon. Andelen i 2009 var noe lavere, i underkant av 26 prosent. Både i 2008 og i 2009 var reinnleggelsesraten for pasienter 80 år og eldre omlag tre ganger så høy som for pasienter 50-64 år. I 2009 ble 16 prosent av utskrevne ortopediske pasienter innlagt som øyeblikkelig hjelp innen 30 dager.    

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Stein Ø Petersen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2010

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214050288

Vis denne publikasjonen hos Cristin