Til hovedinnhold
Norsk English

Konsekvensanalyse av ny driftsmodell HVF, Statoil

Sammendrag

Denne rapporten oppsummerer resultater fra en konsekvensvurdering utført av SINTEF på ny driftsmodell for HVF. Følgende hovedkonklusjon og delkonklusjoner fremkommer av resultatene:Ingen aspekter ved foreslått driftsmodell er etter SINTEFs vurdering så kritiske at hovedelementer i driftsmodellen anbefales revurdert.Konsekvensanalysen dokumenterer en rekke forhold knyttet til endringen av driftsmodell som er av positiv karakter, og som bidrar til å underbygge en eventuell beslutning om gjennomføring.I innstillingene fra gruppene og HVF ledelse er det vurdert ulemper og risiki, og det er listet forslag til kompenserende tiltak. Under datainnsamlingen for konsekvensanalysen er det blitt ytterligere fremhevet forhold som kan innebære negative konsekvenser dersom kompenserende tiltak ikke blir gjort i forbindelse med endringene. Det er SINTEFs forståelse at dette er naturlig under en så vesentlig omlegging av driftsmodellen som her planlegges.Det er blitt presisert fra ledelsen i HVF at det er en rekke forutsetninger for full gjennomføring av den nye driftsmodellen som må være på plass, eller klart tidfestet innen akseptable rammer, før gjennomføring foretas. Disse er dokumentert i gjennomføringsplanen for prosjektet. Konsekvensanalysen underbygger betydningen av at dette blir gjort. Analysen dokumenterer også mulige negative konsekvenser dersom ikke disse og eventuelle andre kompenserende tiltak blir gjennomført. Forslag til kompenserende tiltak er dokumentert for alle hovedgruppene av mulige negative konsekvenser.   De viktigste områdene som SINTEF anser å kreve mest oppmerksomhet og kompenserende tiltak, er følgende: Lederkompetanse, personellansvar og personelloppfølging, pålitelighet av samhandlingsutstyr og nettverk, verifisering og justering underveis i innføringsprosessen.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214042160

Vis denne publikasjonen hos Cristin