Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Sykepleieres helsefremmende og forebyggende arbeid

Sykepleieres helsefremmende og forebyggende arbeid

Prosjektet har innhentet kunnskap om sykepleieres kompetanse, erfaringer og oppfatninger om rammebetingelsene for å drive med folkehelsearbeid.

Undersøkelse av sykepleieres helsefremmende og forebyggende arbeid (folkehelsearbeid): kompetanse, prioritering og rammebetingelser
Undersøkelse av sykepleieres helsefremmende og forebyggende arbeid. Foto: Andreas Winter

Resultater

Samlet sett viser resultatene at det er et potensial blant sykepleiere for å jobbe mer forebyggende og helsefremmende. Dette uttrykkes både fra ledere, klinisk utøvende sykepleiere og folkehelsekoordinatorer. Mange informanter peker for eksempel på at det bør utvikles lavterskeltilbud, for å få flest mulig av de som virkelig trenger det, tidlig inn i tjenesteapparatet. Det finnes allerede flere eksempler på slike tiltak i dag, men det er mulig å innrette flere tiltak på denne måten. Potensialet for å jobbe mer helsefremmende og forebyggende finnes både blant helsepersonell og pasienter. Det er derfor viktig å formidle til pasientene at det er sentralt for deres egen helse at de selv er mest mulig aktive og opplever mestring i egne liv.

Rammebetingelsene setter begrensninger for hva sykepleiere får gjort i hverdagen. Det er f.eks. stadig for få midler og helsesøstre i kommunene, i tillegg til liten oppmerksomhet rundt temaet fra ledere i organisasjonen. 

Prosjektet hadde som mål å belyse:

  • Sykepleieres kompetanse og innsats på folkehelsefeltet.
  • Sykepleieres oppfatninger om, og erfaringer med folkehelsearbeid.
  • Sykepleieres bevissthet og prioritering rundt folkehelsearbeid i det daglige.
  • Rammebetingelser for folkehelsearbeidet i helse- og omsorgstjenesten.

Oppdragsgiver

SINTEF utførte prosjektet for Norsk Sykepleierforbund (NSF). NSF har utformet en politisk plattform for folkehelsearbeidet, og ønsket å gi retning til utvikling av helsetjenestene i Norge. Gjennom dette prosjektet skulle SINTEF skaffe til veie et kunnskapsgrunnlag for NSF slik at en bedre kan legge til rette for bruk av sykepleiernes kompetanse på folkehelsefeltet.

Spørreundersøkelse

Data i prosjektet ble innhentet gjennom en spørreundersøkelse til sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten og gjennom intervjuer med folkehelserådgivere, sykepleiere i helsestasjon- og skolehelsetjenesten og sykepleiere innenfor både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

St. meld. 19 Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter presenterer de nasjonale målene for folkehelsearbeidet og de prioriterte satsingsområdene. Prosjektet må ses i sammenheng med disse.

Publisert 20. mai 2015
Seniorforsker

Prosjektvarighet

15.04.2015 - 15.09.2015