Til hovedinnhold

Sykepleieres erfaringer med koronapandemien

Sykepleieres erfaringer med koronapandemien

Prosjektet skal bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget knyttet til koronapandemien, gjennom bred kartlegging og analyse av sykepleieres erfaringer.

Ill.: Shutterstock

Sykepleiere har stått i frontlinjen under koronapandemien og har erfart store endringer i arbeidet sitt. Det omfatter endrede oppgaver, tjenestetilbud og arbeidstid både i spesialisthelsetjenesten og i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Mange sykepleiere har blitt omdisponert fra sine vanlige oppgaver til koronarelaterte oppgaver som testing, behandling og oppfølging av Covid-19-syke pasienter. For brukere og pasienter har pandemien også hatt store konsekvenser, for eksempel i form av utsatte og avlyste konsultasjoner og bortfall av tjenester.  Prosjektet har følgende overordnede problemstillinger:

  • Hvilke erfaringer har sykepleiere med koronapandemien? 
  • Hvilke konsekvenser har pandemien hatt for pasienter, brukere og pårørende - slik sykepleiere har erfart det?

Vi belyser disse temaene:

  • beredskap
  • håndtering av smitte og smittevern
  • arbeidsvilkår og arbeidsmiljø
  • bemanning og kompetanse
  • konsekvenser for pasientbehandling og omsorg
  • ledelse i sykepleietjenesten
  • digitalisering og eHelse
  • konsekvenser av pandemien for sykepleiestudenter 

Data i prosjektet innhentes gjennom en spørreundersøkelse til alle medlemmer av Norsk sykepleierforbund og gjennom intervjuer med utøvende sykepleiere og ledere i spesialist- og kommunale helse- og omsorgstjenester. I tillegg intervjuer vi hovedtillitsvalgte ved et utvalg helseforetak og kommuner.

Basert på kunnskapen som framkommer i studien vil vi drøfte hva myndigheter, lokalpolitikere, arbeidsgivere og Norsk sykepleierforbund kan lære av pandemien, samt hvilke forbedringstiltak som må settes inn på kort og på lang sikt for å kunne møte framtidige tilsvarende situasjoner.  

Publisert tirsdag 7. juli 2020
Seniorforsker

Prosjektvarighet

2020 - 2020

Oppdragsgiver

Norsk sykepleierforbund