Til hovedinnhold

Nytt institusjonstilbud for barn og unge

Nytt institusjonstilbud for barn og unge

Prosjektet har som mål å innhente kunnskap og erfaringer og evaluere implementering og drift av de to første omsorgs- og behandlingsinstitusjonene som etableres i Norge, rettet mot barn og unge med behov for varig omsorg og psykisk helsehjelp utenfor hjemmet.

Ill.: Shutterstock

Bakgrunn

Som et ledd i å styrke psykisk helsehjelp til barn og unge som bor på omsorgsinstitusjon, har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet sammen igangsatt et prosjekt med etablering av en ny form for institusjon. Ansatte fra barnevern og fra psykisk helsevern skal jobbe tett sammen i samme institusjon for å gi brukerne et helhetlig, godt koordinert tilbud. Målgruppen er barn og unge mellom 13 og 18 år som har vært utsatt for omsorgssvikt over lang tid og som har større psykiske vansker.

I første omgang er det Bodø behandlingssenter og Agder ungdomshjem i Søgne som tilrettelegges for målgruppen. Institusjonene skal være i drift fra 1.1.19.

Mål

Prosjektet er et følgeforskningsprosjekt med følgende delmål:

 • DM1: vurdering av grunnlaget for etablering og drift av de to institusjonene.
  Hvordan har planer og strategier for implementeringen vært organiser og gjennomført?
  Hvordan er implementeringen organisert?
 • DM2: identifisering av svakheter og styrker ved prosjektets implementeringsstruktur
  I hvilken grad er det samsvar mellom føringer gitt fra det nasjonale prosjektet som har satt rammer for utprøvingen og organisering og arbeidsmåte ved institusjonene i praksis?
 • DM3: Sammenfatning av erfaringene til eiere, ansatte og brukere av det nye institusjonstilbudet.
  Fokus blant annet på samarbeidsrelasjoner, ressurssituasjon, kultur- og kompetansebyggende tiltak, barn og unges medvirkning, materielle forhold og bygningsmasse

Datainnsamling

Data i prosjektet er nasjonale og lokale dokumenter, intervjuer med fagpersoner som har vært med på å definere og utvikle det nye institusjonstilbudet, ansatte ved institusjonene, samt ungdom som bor på institusjonene.

Leveranser

Prosjektet vil produsere tre rapporter, som svarer ut delmålene, og som fanger opp utviklingen over tid i de nye institusjonene.

Prosjektorganisering

Prosjektet gjennomføres på oppdrag av Bufdir og er et samarbeid mellom SINTEF Digital, avd. Helse, SINTEF Byggforsk og NTNU Samfunnsforskning, avd. Mangfold og inkludering.

Publisert 31. oktober 2018
Seniorforsker

Prosjektvarighet

2018 - 2019