Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Kompetanseledelse i Helse Midt-Norge - en følgeevaluering

Kompetanseledelse i Helse Midt-Norge - en følgeevaluering

Vi skal fremskaffe kunnskap om i hvilken grad målene med innføring av Kompetanseportalen i Helse Midt-Norge oppnås.

Ill.: Shutterstock (Inga Ivanova)

Prosjekt Kompetanseledelse er under innføring i helseforetakene i Helse Midt-Norge fra høsten 2015. Målet med prosjektet er å etablere standardiserte og systematiske arbeidsprosesser for kompetanseledelse, understøttet av et felles IKT-verktøy (Kompetanseportalen).

Vi skal fremskaffe kunnskap om i hvilken grad målene med innføring av Kompetanseportalen i Helse Midt-Norge oppnås. Disse målene omfatter:

  1. ledere i sykehus skal ha dokumentert oversikt over enhetenes totale kompetansebeholdning
  2. alle medarbeidere skal ha opplæringsplaner
  3. kunnskapen om kompetansebeholdningen skal danne grunnlag for aktivitets- og bemanningsplanlegging
  4. tid skal bli frigjort gjennom bedre systemstøtte og mer effektive arbeidsprosesser
  5. det skal bli større gjennomføringsgrad på interne opplæringstiltak.

Det andre målet med evalueringen er å frembringe kunnskap om prosjektgjennomføring i Helse Midt-Norge for derigjennom å kunne si noe om utfordringer og suksessfaktorer ved innføring av store prosjekter generelt i Helse Midt-Norge. Datamaterialet i evalueringen vil være intervjudata med ledere på ulike nivåer, sentral og lokal prosjektledelse for Prosjekt Kompetanseledelse, samt et mindre antall ansatte uten lederansvar. Dette materialet suppleres med data fra Kompetanseportalen og foreliggende prosjektdokumentasjon.

I tillegg til å innhente kunnskap om gevinster av innføring av Kompetanseportalen, skal evalueringen vår gi kunnskap og læring om hvordan et prosjekt gjennomføres i Helse Midt-Norge, det vil si å frembringe noe mer generisk kunnskap om prosjektgjennomføring, inkludert samarbeidet mellom prosjektet/prosjektledelse og ansatte i sykehuset.

Hoveddelen av datagrunnlaget vil bestå av intervjuer med ansatte som på ulike måter har erfaring med Kompetanseportalen, samt intervjuer med prosjektledelse i Prosjekt Kompetanseledelse.

Publisert 10. mars 2017
Seniorforsker

Prosjektvarighet

01.03.2017 - 31.12.2017

FAKTA OM PROSJEKTET


Oppdragsgiver

Helse Midt-Norge