Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Arbeidsinkludering - med arbeidsgiverne på laget

Arbeidsinkludering - med arbeidsgiverne på laget

Det er et politisk ønske at Nav skal styrke bruken av arbeidsmarkedstiltak i det ordinære arbeidslivet, og å styrke markedsarbeidet og rekrutteringsbistanden overfor ordinære virksomheter. SINTEF vil i dette prosjektet undersøke inkluderingsprosessen med arbeidsgiversiden i sentrum.

Ill.: Shutterstock

Til tross for at mange store satsinger har blitt iverksatt de siste årene har vært liten bevegelse i andelen personer med nedsatt funksjonsevne som har fått tettere tilknytning til arbeidslivet. Det er et politisk ønske at Nav skal styrke bruken av arbeidsmarkedstiltak i det ordinære arbeidslivet, og å styrke markedsarbeidet og rekrutteringsbistanden overfor ordinære virksomheter. Likevel oppgir bare åtte prosent av virksomhetene at de har arbeidet med delmål 2b i IA-avtalen som handler om å inkludere flere personer med nedsatt funksjonsevne i ordinært arbeid. Det gjenstår altså en betydelig utfordring fra myndighetene og Nav for å få arbeidsgiverne mer aktivt på banen i dette arbeidet.

Basert på fokusgruppeintervju, dybdeintervju, surveydata og casestudier vil dette prosjektet undersøke inkluderingsprosessen med arbeidsgiversiden i sentrum. Datainnsamlingen vil gjøre det mulig å studere ulike sider av arbeidsgivernes rolle i inkluderingsprosessen; hvilke motivasjonsfaktorer som er viktigst for å delta i arbeidsinkludering, hva som kjennetegner de bedriftene som lykkes, hvilke metoder som fungerer best, og hvilke elementer som øker sannsynligheten for jobbmatch mellom arbeidsgiver og bruker. Prosjektet er delt inn i tre delprosjekter som sammen med en omfattende datainnsamling sikrer at arbeidsgiverne sin rolle i inkluderingsprosessen blir belyst både i bredden og dybden.

Publisert 28. september 2016

Prosjektvarighet

2016 - 2018

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Finansiering
FoU-midler fra Nav