Til hovedinnhold

AQUAEXCEL2020

AQUAEXCEL2020

AQUAEXCEL2020 tar sikte på å integrere viktig forskningsinfrastruktur for havbruk over hele Europa, for å fremme samordnet bruk og utvikling. Prosjektet skal stimulere innovasjon gjennom utveksling av kunnskap og best practice på tvers av forskningsfelt, produksjonssystemer og arter.

Merd og båt
ACE Tristein (Foto: Tom Ek)

Overordnet mål for prosjektet er å bidra til bærekraftig vekst for akvakultur i Europa. Dette omfatter blant annet subsidiert tilgang til førsteklasses forskningsinfrastruktur. Gjennom en koordinert søknadsprosess gjøres 39 laboratorier hos 21 partnere tilgjengelig for forskere. AQUAEXCEL2020 ("AQUAculture Infrastructures for EXCELlence in European Fish Research towards 2020') har en ramme på 9.700.000 euro og er et infrastrukturprosjekt finansiert gjennom EU-programmet Horizon 2020. Prosjektet er en oppfølger av prosjektet AQUAEXCEL som ble finansiert av EUs syvende rammeprogram (FP7) i perioden 2011 - 2015.

Som partner i AQUAEXCEL2020 gir SINTEF tilgang til SINTEF ACE, vår infrastruktur utviklet for testing og verifisering av tekniske og operasjonelle løsninger i sjøbasert akvakultur. Gjennom å tilby en kombinasjon av fullskala anlegg for produksjon av laks, fleksible teststeder for ulike eksponeringsnivåer og state-of-the-art overvåkings-og kommunikasjonsutstyr, vil infrastrukturen fremme teknisk utvikling for en mer bærekraftig marin akvakultur.

SINTEF er også ansvarlig for utviklingen av numeriske modeller for å bygge virtuelle laboratorier. Dette forventes å støtte planlegging og gjennomføring av fysiske forsøk for et bredt spekter av arter og laboratorier, noe som igjen vil redusere ressurbruk og bidra oppbygging av erfaringsdata og beslutningsstøttesystemer.

Les om ACE her.

Publisert 14. september 2016

Prosjektvarighet

01.10.2015 - 30.09.2020