Til hovedinnhold
Norsk English

Kunnskapsgrunnlag for vurdering av vannkraft i vernede vassdrag

NTE har bedt SINTEF Energi og NTNU Vitenskapsmuseet om å gjøre en uavhengig vurdering av hvilket kunnskapsgrunnlag som bør ligge til grunn dersom vernede vassdrag skal vurderes for vannkraftutbygging. Verdalsvassdraget ble vernet i 2005 og er valgt som eksempel.

Kontaktperson

Vernede vassdrag er utsatt for andre inngrep enn vannkraft på tross av hva rikspolitiske retningslinjer legger føringer for.  En sammenstilling av dagens status i vernede vassdrag er viktig for å kunne vurdere effekten av eventuell kraftutbygging i Verdalsvassdraget eller andre vernede vassdrag. Helhetsvurderinger både i geografisk målestokk og i forhold til nasjonal status for arter og naturtyper bør være sentrale i en vurdering av mulig vannkraftutbygging i vernede vassdrag.

Rapporten er skrevet som en skrivebordsstudie med enkel befaring i Verdalsvassdraget. Rapporten bygger på tilgjengelige tidligere studier, retningslinjer og utredninger.

Rapporten beskriver dagens kunnskapsgrunnlag og foreslår hvilke ytterligere undersøkelser som bør gjennomføres for å kunne vurdere om skånsom vannkraftutvikling er mulig uten å forringe vassdragets verneverdier. Rapporten tar ikke stilling til om det bør bygges ut vannkraft i Verdalsvassdraget.

Rapporten foreslår seks tiltak for å bedre forstå vassdragets nåværende tilstand og de potensielle effektene av en eventuell utbygging. Disse studiene, sammen med konsekvensutredning i henhold til gjeldende krav og retningslinjer, bør ligge til grunn for eventuelle fremtidige beslutninger om å utrede eller avstå fra vannkraftutbygging.

  • Informasjon om verneverdiene som beskrevet i verneplanen.
  • Samlet og helhetlig status for fysisk, kjemisk, hydromorfologisk og økologisk tilstand, inkludert tilstanden til verneverdiene i forhold til verneplanen.
  • Historisk utvikling for tilstanden til verneverdiene.
  • Oversikt over tidligere gjennomførte avbøtende og kompenserende tiltak.
  • Samlet belastning forårsaket av påvirkninger og tiltak innenfor vassdraget.
  • Hvordan inngrep i Verdalsvassdraget vil påvirke nasjonal samlet belastning sett i henhold til målsettingene med vassdragsvernet.

Rapporten konkluderer også med at en skånsom utbygging uten store demninger som kan lagre vann, vil gi liten mulighet for flomdemping i Verdalsvassdraget.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2024

Utforsk fagområdene