Til hovedinnhold
Norsk English

BIOCLOSED – miljøkrav for god fiskevelferd og fiskehelse i lukkede merder i sjø

Prosjektet BIOCLOSED setter søkelys på merdmiljø i kommersielle, lukkede merder i sjø, for å sikre god fiskevelferd og fiskehelse.

Kontaktpersoner

Skisse av generisk lukket merd (Aurora Nilsen, SINTEF Ocean)
Skisse av generisk lukket merd (Aurora Nilsen, SINTEF Ocean)

Prosjektet BIOCLOSED retter seg mot produksjonsformen lukket merd i sjø, som kan karakteriseres ved å ha en tett barriere mellom oppdrettsvolumet og omgivelsene. Videre har systemene et styrt innløp og avløp av vann, dobbel rømmingssikkerhet og oppsamling av sedimenterbare partikler.

Lukket produksjon av laks i sjø vil være et viktig virkemiddel for å muliggjøre bærekraftig vekst i havbruksnæringa. Slike anlegg har vist lovende biologiske og miljømessige resultater, som blant annet økt vekst, kortere produksjonsperiode, bedre kontroll på merdmiljø, mindre miljøbelastning, sammenliknet med tradisjonelle åpne merder. Lukket teknologi gjør det også mulig å oppdrette laks nærmest uten lakselus, samt samle opp og gjenvinne partikulært organisk materiale. 

Det er bygget en rekke konsepter av lukkede anlegg, men utviklingen er fortsatt i en tidlig fase og det er nødvendig med mer kunnskap om produksjonsmiljøet. Vi trenger mer kunnskap om den interne hydrodynamikken, vannutskifting, fiskens adferd, vannkvalitet og fiskehelse og fiskevelferd. 

Mål

I dag er det ikke satt noen begrensning for tetthet i lukkede systemer, og dette praktiseres ulikt. Det er nødvendig med mer kunnskap og anbefalinger, for optimal tetthet som tilrettelegger for godt merdmiljø og fiskehelse. I BIOCLOSED er derfor hovedmålet å dokumentere effekt av ulike fisketettheter og -størrelser i storskala, lukkede merder i sjø over tid, og hvordan dette påvirker hydrodynamikk, mikrobiell vannkvalitet, fiskeadferd, -helse og -velferd.

Målene illustrert

Delmål:

1: Avklare hvordan 3D-kompleks hydrodynamikk påvirker vekst og fiskevelferd i lukkede merder.

2: Karakterisere fiskens adferd i lukkede merder ved ulike fiskestørrelser og -tettheter.  

3: Kartlegge den temporale mikrobielle vannkvaliteten i lukkede systemer ved ulike fiskestørrelser og tettheter, sett i sammenheng med hydrodynamikk og fiskehelse.

4: Kartlegge hvordan fiskehelse/fiskevelferd påvirkes ved ulike fiskestørrelser og tettheter.

5: Evaluere det samlede helseøkonomiske resultatet ved valg av ulike tetthetsregimer. 

Arbeidspakker:

Prosjektet er delt inn i 4 arbeidspakker:

AP1 Hydrodynamikk, miljø og fiskeadferd (AP-leder: Pascal Klebert, SINTEF Ocean)

AP2 Mikrobiell vannkvalitet (AP-leder: Stine Wiborg Dahle, SINTEF Ocean) 

AP3 Fiskehelse og fiskevelferd (AP-leder: Arve Nilsen, Veterinærinstituttet)

AP4 Formidling og kommunikasjon (AP-leder: Stine Wiborg Dahle, SINTEF Ocean)

Prosjektet ledes av seniorforsker Pascal Klebert og samarbeidspartnere er Veterinærinstituttet, NMBU og Akvafuture AS.

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansering (FHF).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2026

Utforsk fagområdene