Til hovedinnhold
Norsk English

Modellering av et 100 % fornybart elektrisitetssystem - RES100

Prosjektet tar utgangspunkt i et 100 % fornybart europeisk elektrisitetssystem, hvor vannkraft vil spille en avgjørende rolle sammen med nye teknologier på tilbuds- og etterspørselssiden.

Kontaktperson

Mål for prosjektet:

  • Gi ny innsikt i behov for forbedret kraftmarkedsmodellering og kunnskap om mulige mønstre for drift og prisdannelse.
  • Bygge kompetanse om hvordan man i kraftmarkedsmodeller kan representere nye teknologier.
  • Utvikle en ny forskningsprototype kraftmarkedsmodell egnet for å analysere et 100 % fornybart elektrisitetssystem.
  • Etablere scenarier for et 100 % fornybart europeisk/nordeuropeisk elektrisitetssystem.

EU-kommisjonens klima- og energipolitiske mål tar sikte på å gjøre Europa til det første klimanøytrale kontinentet innen 2050. Dette vil kreve storskala innføring av variable fornybare energikilder (VRES), som vind- og solkraft, og en gradvis utfasing av regulerbare fossildrevne produksjonsteknologier.

Dette presser frem et behov for tilgang til nye regulerbare ressurser for å sikre et pålitelig og rimelig kraftsystem.

I den nordiske delen av systemet vil de eksisterende vannkraftanleggene spille en avgjørende rolle som en regulerbar og fornybar produksjonsteknologi, som kan balansere variasjonen i VRES. Det er imidlertid behov for mer fleksibilitet både på tilbuds- og etterspørselssiden, og flere nye teknologier har potensial til å bidra til dette behovet.

Dette prosjektet tar perspektivet av et 100 % fornybart europeisk elektrisitetssystem, og legger vekt på den nordeuropeiske delen av systemet hvor vannkraft vil spille en avgjørende rolle også i fremtiden.

Prosjektet vil gi ny innsikt i kraftmarkedets modelleringsbehov og kunnskap om mulige mønstre for drift og prisdannelse i Norden i et fullt fornybart europeisk elektrisitetssystem.

Nye teknologier både på tilbuds- og etterspørselssiden må være tilstrekkelig representert i fremtidige kraftmarkedsmodeller, og det er behov for å bedre forstå effekten av å øke kortsiktig fleksibilitet og usikkerhet på vannverdier og driftsmønstre for vannkraftsystemet.

For å imøtekomme disse behovene, vil dette prosjektet utvikle nye metoder og algoritmer som skal integreres i en ny forskningsprototype kraftmarkedsmodell, egnet for å analysere et 100 % fornybart elektrisitetssystem i skalaen Europa/Nord-Europa. Scenarier for et fullt fornybart elektrisitetssystem vil bli etablert for å legge til rette for modelltesting, verifisering og analyser.

Partnere:


Dette er et Kompetanse- og samarbeidsprosjekt delfinansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2027

Utforsk fagområdene