Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikling av plattformbasert bølgekraftverk for åpne havområder

Hovedmålet med prosjektet er å foreta et første overslag over det samlede energipotensialet ved bølgeenergiomformere i ny konstruksjon.

Kontaktperson

Vi konvergerer til et pseudooptimalt foreløpig geometri- og ballasthåndteringsregime som en funksjon av bølgeklimaet og bølgeforholdene i sanntid på et utvalgt sted langs norskekysten.

Teknologien

Den foreslåtte teknologien i prosjektet – Hunting High series fra – omfatter et sett flottører rigget på en slik måte at to typer høsting av bølgeenergi er mulig: en som virker gjennom flottørens hivbevegelse, og en som virker gjennom flottørens horisontale bevegelse. Begge har et uavhengig energiuttak.

Den aktuelle konstruksjonen har mulighet til å løfte flottøren helt ned i eller opp av vannet som en iboende egenskap. Omformeren får dermed potensielt en vesentlig lengre levetid.

Det er også montert et ballastsystem som kan endre flottørens masse og gjennomsnittlige dypgang. Dette kan brukes til å justere systemparameterne mot optimalitet som en funksjon av det innkommende bølgesystemet. Forutsatt at et robust aktivt styresystem er på plass, kan dette føre til betydelige forbedringer av omformerens ytelse.

Metode

Den benyttede metoden er å basere resultatene på (lineære) hydrodynamiske simuleringer i frekvensdomenet og beregne omformerens responser i hver modus for å fylle ut energimatriser rettet mot et referanseutplasseringssted, hvor det tas hensyn til forskjellige konstruksjoner og kortvarige ballasthåndteringsregimer.

Den benyttede simuleringsprosedyren omfatter modellering av generaliserte bevegelsesmoduser og analytisk genererte nedsenkede overflater for å beregne kreftene som er i spill. Beregningen av de hydrodynamiske kreftene følger en potensiell strømningsforutsetning under en formulering av splinebaserte kroppsgrensetilstander. Videre ble det anvendt lineariseringsprosedyrer gjennom spesifikt konstruerte fiktive ekvivalente energiuttak for å omgå iboende ikke-lineariteter i omformerens driftsmoduser. Sammen muliggjorde disse metodene en rask og robust screening av flere parametere for å foreta en første effektiv evaluering av mulige konstruksjonsvariasjoner.

Konstruksjonsløsninger

For å komme frem til en foreløpig omformerflottørkonfigurasjon og et kortsiktig ballasthåndteringsregime fylles en dataramme ut med resultater fra nesten 1000 simuleringer med varierende konfigurasjoner, hvor det også tas hensyn til en tilnærmet optimal metode for energiuttaksstyring. De mest attraktive konfigurasjonene i denne fasen kan deretter velges ut fra de beregnede måltallene, for eksempel estimat av gjennomsnittlig årlig energiproduksjon og de estimerte kreftene som systemet er utsatt for.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2022

Utforsk fagområdene