Til hovedinnhold
Norsk English

FlexOps – Støttesystem for fleksibilitet til bruk i nettdrift

Det er store endringer i kraftsystemet, blant annet på grunn av elektrifisering, tilknytning av nye typer forbruk og mer produksjon helt ned til kundenivå. For at strømnettet skal kunne håndtere disse endringene, er det viktig å utnytte eksisterende nett mest mulig effektivt, hvor fleksibilitet fra forbruk, produksjon og energilager (for eksempel batteri) er et alternativ til nettinvesteringer.

Fleksible løsninger i nettet

I nettet kan ulike typer fleksibilitet være løsninger på ulike typer utfordringer. FlexOps-prosjektet skal utvikle et støttesystem for nettselskaper som muliggjør at fleksibilitet blir tatt i bruk i drift av nettet.

Støttesystemet er en fleksibilitetsmodul som bygger på den digitale tvillingen Kognitwin Grid fra Kongsberg Digital. Modulen skal bidra til at nettselskapene skal kunne vurdere når, hvor og til hvilket formål fleksibilitet er tilgjengelig og kan benyttes. Det vil også bli etablert et grensesnitt mellom fleksibilitetsmodul og fleksibel ressurs, et batterisystem fra Pixii. I FlexOps vil modulen bli testet og verifisert for kommersialisering. FlexOps vil dermed bidra til å utvikle norsk næringsliv med produkter med internasjonalt potensial.

Prosjektpartnere er norske nettselskap (Elvia, Mørenett og Tensio), teknologileverandør (Pixii), Det norske smartgridsenter, Kongsberg Digital og SINTEF Energi.

Prosjektets mål

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle programvare til nettselskap slik at de kan vurdere når, hvor og til hvilket formål fleksibilitet er tilgjengelig og kan benyttes. Dette skal oppnås gjennom følgende delmål (delprosjekt):

  1. Etablere beslutningskriterier for hvordan fleksibilitet kan brukes som alternativ til nettinvesteringer. 
  2. Utvikle fleksibilitetsmodul for nettselskap for å visualisere tilgjengelighet og behov for fleksibilitet i et valgt nettområde. 
  3. Evaluere ulike virkemidler/avtaler for aktivering av fleksibilitet, og beskrive hvordan de passer opp mot ulike nettutfordringer og risikoprofil for nettselskap. 
  4. Demonstrere og verifisere utviklet fleksibilitetsmodul på definerte testcase.

Virkninger og effekter

Systemstøtten som utvikles i FlexOps vil være en viktig bidragsyter til å styrke og gjøre produktene Kongsberg Digital tilbyr nettselskapene mer attraktive. Dette vil gi økt omsetning og konkurranseverdi.

Prosjektet sikrer at resultater fra tidligere og pågående forskning hos SINTEF blir kommersielt tilgjengelige produkter og gir SINTEF ny kunnskap.

Fleksibilitet tatt i bruk i drift av nettet vil bidra til at nettselskapets kostnader reduseres og også redusert nettleie for sluttkunder. Bedre utnyttelse av eksisterende nett, vil bidra til redusert miljøpåvirkning som følge av bygging av nett. Det å ta i bruk fleksibilitet vil også muliggjøre nye forretningsmuligheter – for nettselskap, kunde, aggregator og teknologileverandør, eksempelvis batterileverandører som Pixii.

Økt bruk av fleksibilitet støtter det «Grønne Skiftet» og er et viktig bidrag på veien mot lavutslippssamfunnet. Resultater fra prosjektet formidles gjennom produktlanseringer, vitenskapelige publikasjoner og konferanser.

FlexOps vil samarbeide med FME CINELDI, spesielt knyttet til kunnskap om fleksibilitet, forretningsmodeller for aktivering av fleksibilitet til nytte for kraftsystemet og kunnskap/modeller om hvordan fleksibilitet kan tas i bruk i planlegging og drift av distribusjonsnettet.


Dette er et PILOT-E prosjekt delfinansiert av ENOVA.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2023