Til hovedinnhold
Norsk English

Beregning av handels- og tjenestenæringens klima- og miljøfotavtrykk

Handels- og tjenestenæringen har behov for en omstilling til sirkulærøkonomi for å redusere klimagassutslipp, energi- og materialbruk. For å måle utviklingen av omstillingsprosessen og jobbe med forbedringer er det nødvendig å innhente, analysere og dokumentere hvordan næringen presterer i forhold til vedtatte bærekraftstandarder på miljø i dag. Analysene i denne studien har brukt makroøkonomisk kryssløpsmodellering til å estimere virkninger på klimagassutslipp, energibruk, avfallsmengder, og gjenvinning av materialer og energi i næringen.

Kontaktperson

Handels- og tjenestenæringen er i stor grad basert på en lineær økonomi. For å redusere klimagassutslipp, energi- og materialbruk er det nødvendig med en omstilling til en sirkulærøkonomi hvor naturressurser blir utnyttet godt og forblir lengre i kretsløpet. Handels- og tjenestenæringen inkluderer alt innenfor butikkhandel (inkl. torghandel), samt tjenester som for eksempel overnatting, servering, reise, IKT, kultur, helse og vitenskapelig tjenesteyting.

En sirkulærøkonomisk omstilling vil innebærer store endringer i produktsortiment, oppfølging av solgte produkter, nye garantiordninger og utvikling av nye tjenester og forretningsmodeller. Det er helt nødvendig å innhente, analysere og dokumentere hvordan næringen presterer med tanke på bærekraft i form av utslipp, energibruk og avfall, i dag og hvordan utviklingen går, for å måle omstillingen i næringen, og for å identifisere hvor det er forbedringspotensial og deretter jobbe med forbedringer. Dette er også informasjon myndigheter trenger for å se hvilke tiltak de kan sette inn og
hvor/i hvilke næringer, for å oppnå en forbedring.

Figur 1: Klima- og miljøfotavtrykk i form av indirekte (oppstrøms) klimagassutslipp, energibruk og generert avfall fra handels- og tjenestenæringen i 2019.

Denne studien har brukt kryssløpsanalyse til å beregne estimater på klimagassutslipp, energibruk, avfallsmengder på næringsnivå (det vilsi 2-siffers NACE kode nivå) (SSB, 2009). Ved å bruke kryssløpsanalyse får vi informasjon ikke bare om det totale oppstrøms klima- og miljøfotavtrykket, men også hvor i verdikjeden fotavtrykkene skjer. Dette er essensiell informasjon for å kunne gjøre målrettede tiltak for reduksjon av utslipp.

For utvalgte næringer innen Varehandel1, har vi også gjort beregningene for underbransjer på 3- og 4-siffers NACE kode-nivå. Dette er for å vise variasjonene innenfor denne næringen. Vi viser også en prototype for hva som er mulig å beregne helt ned på virksomhetsnivå. Denne analysen er basert på innkjøpsdata fra et utvalg av virksomheter.

Målet med denne studien er å gi næringen et referansepunkt på dagens klima- og miljøfotavtrykk og hvor i verdikjeden fotavtrykkene er størst, samt en metodikk for å måle progresjon fremover. Analysen skal kunne brukes som en metode for å måle næringens bærekraftige utvikling og stimulere til utbredelse av mer bærekraftige produkter, tjenester og forretningsmodeller.

Skjermbilde 2022-05-25 151955.png
Figur 2: Sammenligning av innkjøp mellom Varehandelen (NACE-kode 47) og eksempelvirksomheten.

Rapporten viser hvor i verdikjeden utslippene oppstår, og kan dermed informere om hvor i verdikjeden tiltak bør gjøres i omstillingsarbeidet - for
enkeltvirksomheter og på bransje- eller næringsnivå. Rapporten gir et bilde av dagens fotavtrykk fra handelsog tjenestenæringen på utvalgte parametere knyttet til sirkulærøkonomi, miljø og klimafotavtrykk.

Resultatene kan også, dersom denne analysen gjennomføres over flere år, gi informasjon på hvordan ulike sirkulærøkonomiske tiltak virker og hvilke områder som krever større innsats for å lykkes med å redusere klima- og miljøfotavtrykket. Dette er viktig informasjon om utviklingen i bærekraftig omstilling av handel og tjenestenæringen i Norge både til beslutningstakere i enkeltvirksomheter og på nærings- og på myndighetsnivå.

Her kan du lese hele rapporten.

Nøkkeltall

Prosjektstart

2022