Til hovedinnhold
Norsk English

ST PIB- Utvikling av system for automatisk veiing, telling og sortering av levende torsk

For helårlig aktivitet, stabil råstofftilgang til markedet og økt lønnsomhet i hvitfisknæringen er levendelagring av torsk en viktig bidragsyter.

Kontaktperson

Utøvelsesforskriften åpner i utgangspunktet for at fisk kan holdes i mellomlagringsmerd i inntil 12 uker før den må slaktes eller overføres til akvakulturanlegg. 4. februar 2019 ble dispensasjonsadgang for levendelagring i inntil 20 uker tatt inn i forskriften. Dispensasjon må søkes og ved innvilget søknad forplikter søker seg å innfri på vilkår satt til ressurskontroll og fiskevelverd.

Automatisk system for vektestimering, telling og sortering av fisk – fra båt til merd, mellom merder og fra merd til slakteri – vil både innfri på vilkår satt i dispensasjon, samt gi hvitfisknæringen et generelt løft når det gjelder ressurskontroll, fiskehelse og råstoffkvalitet. Per i dag er status at vektestimering, telling og sortering utføres manuelt, med de feilmarginer dette medfører.

I tillegg til implementering på mellomlagringsanlegg vil teknologien være overførbar til fartøy som investerer i levendefangst. Teknologien vil også kunne overføres til andre områder, for eksempel stenging av notsei, og oppdrett, og har i så måte et stort potensielt virkeområde.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2021

Utforsk fagområdene