Til hovedinnhold
Norsk English

Utredning av transportordninger for personer med funksjonsnedsettelser

Vi har foretatt en kartlegging av dagens transportordninger, pekt på utfordringer med dagens organisering sett fra myndigheter og brukeres side, samt lagt fram forslag til forbedringer.

Ill.: Shutterstock

Støtteordninger for personer med funksjonsnedsettelse utgjør en viktig del av den offentlige virkemiddelbruken for å styrke deltakelse i arbeid, utdanning og i samfunnet generelt. Dersom transportsystemet skal støtte og styrke gruppens levekår og deltakelse, må transporten innfri krav knyttet til administrasjon, informasjon, fleksibilitet, sikkerhet og forutsigbarhet. Utredningen omfatter transportordningene; fylkeskommunal TT-ordning, stønad til anskaffelse av motorkjøretøy eller annet transportmiddel (bil fra NAV), grunnstønad for å dekke nødvendige ekstrautgifter til transport, reisetilskudd til dekning av nødvendige ekstra reiseutgifter til og fra arbeidsstedet, arbeids- og utdanningsreiser, tilleggsstønad til dekning av reiseutgifter og honnørrabattordningen (blinde og døvblinde). 

Utredningen bygger på ulike metoder for innsamling og analyse av data: dokumentgjennomgang, spørreskjema, intervjuer og samfunnsøkonomisk analyse. Med denne fremgangsmåten (metodetriangulering) har vi kunnet belyse problemstillingene fra ulike vinkler og perspektiver. I tillegg til forskergruppen i SINTEF, har prosjektet hatt en referansegruppe bestående av representanter for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges handikapforbund, Norges Blindeforbund, en fylkeskommune, NAV Bilsentrene og NAV Tiltak Innlandet. 

I utredningen er det avdekket behov for endringer i enkeltordninger og behov for bedre samordning, og det foreslås forbedringer i organisering av transportordningene med en vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2019

Last ned rapporten

Utredning av transportordninger for personer med funksjonsnedsettelser

Partnere

SINTEF Digital Helse og SINTEF Community Mobilitet og samfunnsøkonomi

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdep.

Utforsk fagområdene