Til hovedinnhold

Havneoperasjoner

Havneoperasjoner

Inn- og utseiling fra havn er en av de mest kritiske fasene i en sjøreise, spesielt når dette skjer i dårlig vær. Samtidig er havnemanøvrering en fase som ikke har vært gjenstand for krav eller studier i samme grad som skipsmanøveregenskaper i fart, før nå.

Havila Kystruten

De viktigste utfordringene dette prosjektet skal bidra til å løse, er knyttet til å få fram skipsspesifikke egetskips modeller for krevende havneoperasjoner. Havneoperasjoner er risikofylte operasjoner med potensielt store konsekvenser for miljø, helse og materielle verdier hvis slike operasjoner går feil.

Prosjektet er et MAROFF Innovasjonsprosjekt (IPN) som eies av HAV Design. Andre deltakere er Norwegian Electric Systems, Havila Kystruten, Trondheim Havn og SINTEF Ocean.

Simuleringsverktøy for havnemanøvrering

I prosjektet skal det utvikles og uttestes et simuleringsverktøy for havnemanøvrering. Det skal ta hensyn til posisjonsavhengige ytre krefter på en skipsspesifikk egetskips simuleringsmodell for manøvrering under krevende forhold. Verktøyet skal kunne produsere restkapasitetsdata som kan brukes av navigatør under planlegging/gjennomføring (og eventuelt avbryte) av en ankomst/avgang havn. Verktøyet skal demonstreres gjennom et case hvor skip fra Havila Kystruten anløper Trondheim Havn under krevende værforhold. I arbeidet med å få fram verktøyet vil en kombinere eksperimentelle og numeriske metoder for å få fram en skipsspesifikk modell i SINTEF Oceans VeSim verktøy.

Hoveddeler av prosjektet er:

  • Modellforsøk for å framskaffe VeSim manøvermodell for caseskip i dypt vann
  • Metoder for å inkludere effekter av begrenset farvann i VeSim
  • Metoder for å inkludere effekter av stedsvarierende strøm- og vindkrefter på fartøy
  • Studier av ankomst/avgang Trondheim Havn
  • Utvikling og felttesting av restkapasitetsverktøy

Prosjektet startet i juni 2019 og avsluttes juni 2022 og har et totalbudsjett på 11,2 MNOK.

Modellforsøk i prosjektet

Prosjektet inkluderer to sett av modelltester. Disse skal bidra med basisdata for VeSim-moduler for kontrollkrefter og hydrodynamiske skrogkrefter. 

Til venstre: Asipod kalibrert og klar for uttesting i SINTEF Oceans slepetank. Til høyre: "Havila Kystruten" modell oppkoplet for PMM-tester i slepetanken. Tester ble gjennomført uke 2, 2020.

Kontaktpersoner:

Kristian Voksøy Steinsvik – Forskningssjef, HAV Design 
Telefon: +47 70 08 06 98 (kontor), +47 97 06 90 77 (mobil)
epost:

Tor Einar Berg, Vitenskapelig rådgiver, SINTEF Ocean
Telefon +47 926 59 975
epost:

 

Publisert fredag 24. januar 2020
Seniorrådgiver
+47 916 22 951

Prosjektvarighet

2019 - 2022

Totalt: 11,2 mill
NFR: 4,9 mill

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev januar 2021


Tidligere nyhetsbrev

mars 2020