Til hovedinnhold
Norsk English

Invitasjon til deltakelse i spørreundersøkelse om sårbare gruppers møte med digitale løsninger fra NAV

Dette er et spørsmål til deg i ffkf – Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid – om å delta i et forskningsprosjektet Digital ekskludering i NAV, hvem – når - hvordan, om de som ikke klarer, eller har problemer med, å benytte de nye digitale løsningene fra NAV.

Din kunnskap er viktig for oss, og vi håper du vil delta i vår spørreundersøkelse om temaet. 

Trykk her for å gå til undersøkelsen
Undersøkelsen stenger søndag 13. desember, kl. 20.00

Alle data blir anonymiserte, og det er frivillig å delta. Undersøkelsen tar inntil 20 minutter. Du må fullføre undersøkelsen i en omgang, det er ikke mulig å lukke den og komme tilbake for å fullføre senere. Du samtykker til å delta ved å gå videre til undersøkelsen.


Bakgrunn og formål

Vi trenger mer kunnskap om hvilke grupper som møter utfordringer med de digitale selvbetjeningsløsningene, hva utfordringene består i og hvilke konsekvenser dette har. Vi trenger også mer kunnskap om hvem, utenfor NAV, som gir bistand der pasienter og brukere har behov for hjelp. Dette inkluderer hva det gis bistand til, hvilke utfordringer de som gir bistand ser knyttet til dette, omfanget av den bistanden som ytes og andre erfaringer knyttet til dette.  

Kort sagt trenger vi kunnskap om:

 • Hvem: Hvilke brukergrupper har utfordringer med digitale løsninger i NAV?
 • Når: I hvilken situasjon får brukergruppene problemer med eksisterende løsninger?
 • Hvorfor: Hva er det med dagens løsninger som ikke passer til behovene i disse brukergruppene og hva kan gjøres i forbedringsarbeidet? 

Denne spørreundersøkelsen er del av et større forskningsprosjekt som på ulike måter skal gi kunnskap om hvordan brukerne opplever digitaliseringen av NAV og hvilke konsekvenser dette har for støtteapparat og pårørende.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Du er i målgruppen for prosjektet og har den relevante erfaringen vi trenger for å besvare disse spørsmålene. 

Hva innebærer det for deg å delta?

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du svarer på spørreundersøkelsen (se over). Dette vil ta inntil ca. 30 minutter. 

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger 

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til det vi har fortalt om over. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

 • 4-5 forskere i prosjektgruppen vi ha tilgang til datamaterialet.
 • Det vil ikke bli mulig å gjenkjenne noen av deltakerne i prosjektet i det materialet som offentliggjøres fra prosjektet. Resultatene blir publisert i en offentlig rapport og et notat som går til IT-avdelingen i NAV.
 • Dataene dine vil i prosjektperioden bli lagret hos Sopra Steria, som er SINTEFs datatjenesteleverandør. De vil oppbevare dataene dine sikkert uten å behandle noen personopplysninger.

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?

Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.12.21. Lydopptak og andre dokumenter som kan inneholde personinformasjon vil bli slettet ved prosjektets slutt, senest 31.12.21. 

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

 • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, å få rettet personopplysninger om deg
 • få slettet personopplysninger om deg
 • få utlevert en kopi av dine personopplysninger
 • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

På oppdrag fra SINTEF Digital avd. Helse har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS – vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Det er Sentio som administrerer spørreundersøkelsen på vegne av SINTEF.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

 • SINTEF Digital avd. Helse ved Trude M. Midtgård, e-post  – tlf. 951 51 629
 • Vårt personvernombud: NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på e-post eller tlf.: 55 58 21 17