Til hovedinnhold
Norsk English

Aktivitetsapp - en aktiv fritid for alle barn og unge

Aktivitetsapp har som mål å øke andelen barn og unge som opplever tilhørighet, mestring og trivsel i fritiden.

Kontaktperson

Asker kommune har blitt tildelt midler gjennom denne tilskuddsordningen. Aktivitetsapp har som mål at andelen som benytter kultur og aktivitetstilbud skal øke blant barn og unge. Et videre mål er at tiltaket skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller i psykisk helse og ulikheter i deltakelse i kultur- og idrettsaktiviteter på ungdomstrinnet. Sårbare grupper skal enkelt få tilgang til rabatterte tilbud, samtidig som de samme tilbudene gis universelt til alle barn og unge i målgruppa. Det er et mål at tiltaket er utviklet gjennom brukermedvirkning (tjenestedesign) og i et samarbeid på tvers innen kommunen, og med frivillighet og næringsliv. Målgruppen for tiltaket er barn og unge i alderen 6-16 år.

For å sikre gevinstrealisering i prosjektet og å legge til rette for en senere undersøkelse om aktivitetsappen har de ønskede effektene, vil SINTEF i samarbeid med Asker kommune utrede og planlegge et grunnlag for en god evaluering av tiltaket. I tillegg vil SINTEF bidra med tjenestedesignkompetanse som prosess-støtte for å bidra til videreutvikling av tiltaket.

Utfordringer:

 • Hvilken kunnskap om målgruppen eksisterer allerede? 
 • Hvilke tiltak knyttet til barnefattigdom/inaktivitet/sosial ekskludering har vist seg å være effektive (nasjonalt/internasjonalt)?
 • Hvilke faktorer påvirker frafall og inaktivitet for målgruppen og kan påvirke forventet effekt av applikasjonen?
     o Demografiske variabler
     o Barrierer/drivere
     o Digitaliserte tiltak
 • Hvordan påvirker innføring av aktivitetsapp aktiviteten til barn og unge i Asker kommune?
 • Hvordan påvirker innføring av aktivitetsapp Asker kommunes resultater i henhold til planer og føringer?
 • Hvilke funksjoner kan man inkludere i tjenesten som gir gode data til en senere evaluering av prosjektet?
 • Hva er de viktigste erfaringene fra implementeringsprosessen som har overføringsverdi for andre kommuner/bydeler?

Målsetting:

 1. Kompetansestøtte/veiledning til arbeidet med grunnlaget for evalueringen av Aktivitetsapp (utfordringsbildet/kunnskapsoppsummering).
 2. Kompetansestøtte/veiledning til planlegging av evalueringen av Aktivitetsapp (design/plan).
 3. Prosess-støtte under utvikling/utprøving av Aktivitetsapp.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2019

Utforsk fagområdene