Til hovedinnhold
Norsk English

Utredning av finansiering og formidling av høreapparater og ortopediske hjelpemidler

SINTEF har i samarbeid med myndigheter og relevante fagmiljø utredet alternative måter for å organisere finansiering og formidling av høreapparater og ortopediske hjelpemidler.

Figur: veiviseren.no

Vi har blant annet gitt

  • en vurdering av dagens organisering både på overordnet nivå og fra perspektivet til de ulike aktørene 
  • vurdering av alternative organisasjonsmodeller med utgangspunkt i en tilråding fra et regjeringsoppnevnt Ekspertutvalg (2017), hvor minst ett av forslagene er basert på fortsatt forankring i folketrygden. Utredningen omfatter antatte konsekvenser for brukerne, og økonomiske og administrative konsekvenser av de ulike modellene.

Ved gjennomføring av oppdraget er det i alt gjennomført 24 intervju, derav seks gruppeintervju. De to hjelpemiddelområdene (høreapparater og ortopediske hjelpemidler) er i hovedsak behandlet hver for seg. Det er lagt spesiell vekt på intervju med brukere. 

Formidlingsforløpene for de to hjelpemiddelkategoriene er illustrert i såkalte "Service Blueprints". Som bakgrunnsstoff er det benyttet en rekke informasjonskilder. 

Et hovedinntrykk er at den nåværende todelte ansvarsdelingen mellom spesialisthelsetjenesten (formidlingsansvar) og arbeids- og velferdsetaten (vedtaks- og finansieringsansvar) fungerer bra, og at saksbehandlingstiden i arbeids- og velferdsetaten utgjør en svært liten andel av det totale formidlingsforløpet. Likevel pekes det på flere forbedrings-/innovasjonsmuligheter innenfor dagens modell.

Basert på kartleggingen i rapporten skisseres følgende fire alternative modeller:

  • Modell I: Videreføring av dagens todelte system, med forbedringspunkter.
  • Modell II: Overføring av forvaltningsoppgaver fra NAV til spesialisthelsetjenesten, med fortsatt finansiering gjennom folketrygden.
  • Modell III: Overføring av forvaltningsoppgaver fra NAV til Helfo, med fortsatt finansiering gjennom folketrygden.
  • Modell IV: Ansvar for formidling, forvaltning og finansiering lagt til spesialisthelsetjenesten (de regionale helseforetakene).

Konklusjon

Dagens modell med formidling (spesialisthelsetjenesten) og finansiering (folketrygden) videreføres med visse forbedringer. Når det gjelder forvaltning, bør det på sikt vurderes å overføre oppgaver fra NAV til Helfo. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2019

Last ned prosjektrapport her

Finansiering

Dette prosjektet er gjennomført på oppdrag for, og med finansiering fra, Arbeids- og sosialdepartementet.

Utforsk fagområdene