Til hovedinnhold
Norsk English

FjordAsfalt

Hovedformålet med prosjektet var å kartlegge og vurdere hvilke muligheter som finnes for å redusere CO2-utslippet i forbindelse med asfaltproduksjon med bruk av fjernvarme.

Kontaktperson

Dagens løsning
Dagens løsning

En viktig del av asfaltproduksjonen omhandler oppvarming og tørking av steinmasser og det var vesentlig å undersøke hvilken temperatur dette foregår ved, om det er mulig å operere ved lavere temperaturer, og på hvilken måte dette kan leveres av fjernvarme. SINTEF arbeider mye med nye konsepter for høytemperatur varmepumper, og det var interessant å undersøke om dette kunne være et velegnet bruksområde.

Noen av de viktigste spørsmålene var:

  • Kan asfaltproduksjonen gjøre seg nytte av energileveransen fra fjernvarmenettet?
  • Hvor mye utslippsreduksjon kan oppnås
  • Hvor effektivt vil et nytt system bli?
  • Finnes det moden teknologi?
  • Er det økonomisk gjennomførbart å endre oppvarmingsmetode?

Resultater
Prosjektet viste at omtrent halvparten av den tilførte energien i dagens løsning (gassbrenneren) går med til å varme opp og fordampe vann i steinmassene, mens kun litt under halvparten går til å varme opp stein. For å spare energi ønsket prosjektet å se på mer effektive metoder for å fordampe vann i asfaltproduksjonen.

Gjennom prosjektet ble det målt temperatur og fuktighet i skorsteinen ved anlegget. Ettersom mye av energien går til å fordampe vann, og alt det fordampede vannet går ut gjennom skorsteinen ved høye temperaturer er det også mye å hente ved å finne måter å bruke spillvarmen her.

For alle konseptene som ble vurdert ble det funnet store reduksjoner i CO2-utslipp på mellom 5 og 35%. Utfordringene i å realisere dette potensialet ligger i at det ikke eksisterer utstyr for å tørke steinmasser til asfaltproduksjon ved lave nok temperaturer. Det finnes utstyr som har potensiale for å videreutvikles til å kunne tørke ved lavere temperaturer, noe som også vil kunne muliggjøre bruk av spillvarme fra andre industrier til asfaltprosessen.

Mulig fremtidig løsning


Partnere:

Prosjektet er delfinansiert av Regionalt forskningsfond (RFF) 


Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2018

Utforsk fagområdene