Til hovedinnhold
Norsk English

GENIALG

I EU-prosjektet GENIALG (Genetic diversity exploitation for innovative macroalgal biorefinery) er målet å utvikle kostnadseffektiv dyrkings av makroalger for å muliggjøre bruk av dyrkede makroalger til en rekke produkter. Prosjektet vil designe dyrkingssystemer og prosesseringsmetoder, og demonstrere hvordan ulike produkter kan lages i et integrert bioraffineri som utnytter hele biomassen på en bærekraftig måte.

Kontaktperson

Tare og hav

Makroalger inneholder kjemiske forbindelser som kan brukes i en rekke etterspurte produkter, og industriell dyrking gjør det mulig å produsere store mengder biomasse som kan dekke behov for råstoff. Foreløpig skjer makroalgedyrkingen i Europa i liten skala sammenlignet med Asia, men det finnes gode forutsetninger for dyrking i våre havområder. Europa har også mange bedrifter som bruker makroalger, høstet fra naturlige forekomster, som råstoff i sin produksjon og som nå ser mulighetene som tilgang på dyrket biomasse kan representere for dem. Det er derfor svært viktig å få på plass metoder for industriell dyrking og håndtering av biomasse inn til fabrikk, og for prosesseringsmetoder som sikrer god utnyttelse av hele råstoffet. Alle ledd i verdikjeden må bli mer kostnadseffektiv og eventuelle negative miljøeffekter må unngås. Dette er hovedtemaer i GENIALG.

GENIALG har 19 partnere og koordineres av CNRS Roscoff. SINTEF Ocean og Seaweed Energy Solutions er de norske partnerne og har ansvar for utvikling av dyrke- og høsteutstyr, uttesting av dyrkingskonsepter for produksjon av høykvalitets biomasse, kartlegging av dyrkingspotensialer i sjø- og landbaserte anlegg for makroalger på ulike lokaliteter i Europa, metoder for konservering av biomasse, og evaluering av økosystemtjenester og miljøeffekter ved dyrking. Vi skal også levere biomasse til produktutvikling hos andre prosjektpartnere. I prosjektet blir det jobbet med to arter, sukkertare (Saccharina latissima) for dyrking i sjø og grønnalgen havsalat (Ulva lactuca) for dyrking i landbaserte anlegg.

Partnere

 • CNRS Roscoff (koordinator)
 • ALGA+
 • ALGAIA
 • AquaTT
 • Biome Bioplastics
 • Biorenewables Development Centre
 • CIIMARC-WEED Aquaculture
 • INEGI
 • IotaPharma
 • Lessonia
 • NUIGSAMS
 • Seaweed Energy Solutions
 • SINTEF Ocean
 • Univeristy of Aveiro
 • University of York
 • WUR

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2017 - 31.12.2020

Budsjett:
11 millioner Euro

Finansiering:
Horizon 2020

Utforsk fagområdene