Til hovedinnhold
Norsk English

BioNord - Produksjon av biogass i Nord-Norge

Flere mulighetsstudier for produksjon av biogass i Nord-Norge viser entydige resultat; det er mulig å etablere et biogassanlegg i Nord-Norge basert på de organiske avfallsstrømmene som eksisterer. Til tross for disse studiene, er det ennå ikke etablert noen biogassanlegg nord for Trøndelag. Målet med prosjektet BioNord er å skaffe tilstrekkelig kunnskap for å kunne realisere et biogassanlegg i Nord-Norge.

Nord-Norge
Nord-Norge

Innen 2050 skal Norge bli et lavutslippssamfunn, og biogass kan være en av løsningene for å nå dette målet. Samtidig er det estimert en femdobling av produksjonen i havbruksnæringen innen 2050. For å utnytte dette potensialet må det etableres bærekraftige løsninger for avfallsressursene som oppstår i takt med verdiskapingen. Det ligger et betydelig potensial for økt utnyttelse av organisk avfall fra havbruksnæringen og befolkningen i Nord-Norge. Befolkningen produserer store mengder avløpsslam og matavfall, og havbruksnæringen genererer dødfisk og slam (fôrrester og fekalier). Slike organiske avfallsressurser er godt egnet til å produsere biogass; en fornybar energikilde som dannes ved anaerob nedbrytning av organisk materiale. Gassen består hovedsakelig av metan og karbondioksid, og kan benyttes til ulike formål slik som oppvarming og strømproduksjon. Et annet alternativ er å oppgradere biogassen og bruke den som drivstoff i transportsektoren. Ved produksjon av biogass får man en lokalprodusert og fornybar energikilde, i tillegg til en biorest som kan brukes som biogjødsel. Anvendelse av bioresten bidrar til resirkulering av viktige næringsstoffer. I dag eksisterer det ingen biogassanlegg nord for Nord-Trøndelag, og dermed er andelen organisk materiale som går til biogassproduksjon i Nord-Norge svært lav sammenlignet med resten av landet.

SINTEF Nord gjennomfører prosjektet BioNord sammen med SenjaBio AS. BioNord inngår i fasen "forretningsutvikling for ny industri i nord" av prosjektet Ny Industri i Nord. Målet med prosjektet er å skaffe tilstrekkelig kunnskap for å kunne realisere et biogassanlegg i Nord-Norge. Dette vil kreve en sterkere kontakt mellom forskjellige bransjer og aktører som i dag produserer eller håndterer forskjellige former for organisk materiale. I tillegg er nordområdene preget av lange avstander og spredt bosetting, og det er nødvendig å identifisere transport- og logistikkløsninger som gjør transport og behandling både mulig og lønnsom.

Prosjektet er inndelt i følgende arbeidspakker:
AP 1: Kartlegge dagens status, fremtidig vekst og utviklingsbehov
AP 2: Teknologivalg som er best egnet for en arktisk lokasjon
AP 3: Utrede biogasspotensialet fra ulike substratblandinger
AP 4: Promotering, investering og finansiering

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.02.2017

Utforsk fagområdene

Ny industri i nord

Ny industri i nord

Nord-Norge har rike naturressurser med potensialer for økt verdiskaping. Mange rapporter synliggjør muligheter og utfordringer; f.eks. "Framtid i Nord", som beskriver potensialer, utfordringer og framskrivninger for 4 næringer med vekstpotensial i...