Til hovedinnhold
Norsk English

Ny industri i nord

Ny industri i nord
Illustrasjonen viser potensielle steder for utvikling av bærekraftige industrielle HUB's i nord. (Kilde: Nasjonal Transportplan)
Nord-Norge har rike naturressurser med potensialer for økt verdiskaping. Mange rapporter synliggjør muligheter og utfordringer; f.eks. "Framtid i Nord", som beskriver potensialer, utfordringer og framskrivninger for 4 næringer med vekstpotensial i nord; sjømat, reiseliv, fornybar energi og mineralnæringen. Rapporten har ingen konkrete løsninger på hvordan den verdiskapningen kan realiseres. Dette er gjennomgående for flere utredninger knyttet til potensialer for økt verdiskapning i nord.

Ny Industri i Nord vil, med viten om gjennomførte kunnskapsinnhentinger og utredningsprosjekter, være spesifikk på hvilke industrielle prosesser det bør satses på og hvordan dette bør gjøres. Utgangspunktet er kjente og prognostiserte råvaretilganger i nord innen olje og gass, malmer og mineraler, og fiskeri og havbruk.  Viktige kriterier er markedsprognoser, logistikk, miljø, energitilgang og effektive industriklynger med tilgang til kompetanse og leverandørnettverk. Figuren illustrerer prosjektets formål i forhold til tidligere utredninger og mulighetsbetraktinger.


 
Prosjektets formål

Prosjektets formål er å operasjonalisere industrielle muligheter i nord med fokus på kombinasjon av flere industriell verdikjeder. Framtidige industrietableringer i nord krever strategier som ivaretar marked, miljø, attraktivitet og tverrfaglighet. Attraktivitet for mennesker, men også for internasjonale investorer og industriell kompetanse.

Synergi mellom flere næringer vil også gi økte regionale konkurransefortrinn, et sterkere innslag av stedbunden verdiskaping, og mindre råvareeksport.  Med gode modeller for lokal og nasjonal med-finansiering av industrietableringer og infrastruktur, sikres også at større andeler av de verdier som skapes, blir igjen i landsdelen og i Norge.

Gjennomføring

Det overordnede prosjektet består at tre faser. Barents 2020 deltar i finansieringen av fase 1 og 2, men finansieringen av fase 3 er delegert til Innovasjon Norge. Alle faser av prosjektet har en sterk representasjon av industrielle aktører innen olje og gass, malmer og mineraler, og fiskeri og havbruk. I tillegg deltar sentrale representanter fra kraft, finans, transport, havner og annen infrastruktur, sammen med representanter fra lokale og sentrale myndigheter. Dette sikrer en løpende forankring i prosjektet, og effektiv etablering av nødvendige rammebetingelser og reguleringstiltak.

Ny Industri i Nord tar utgangspunkt i den ressursbase som finnes i våre nordområder, og skal bidra til økt sannsynlighet for industrietablering.  Prosjektet vil konkret beskrive hvor ressursene finnes, i hvilke mengder de er, når de forventes å kunne gjøres tilgjengelig, hvor markedene er og aktuelle bærekraftige industrielle prosesser og teknologier. Dette utgjør fase 1 i prosjektet.


 
Faser i prosjektet

Med bakgrunn i alle fakta knyttet til råvarer, infrastruktur og marked fra fase 1, samt beskrivelser av relevante verdikjeder knyttet til videreforedling av disse råvarene, skal fase 2 indentifisere de virkelige potensialene for ny industri i nord. Dette inkluderer videreutvikling av eksisterende industri, samt etablering av nye industrielle prosesser. Prosjektet vil vise hvordan en kombinasjon av verdikjeder og optima lokaliseringen av industrielle klynger, vil skape bedre grunnlag for økt lokal verdiskapning. Prosjektet vil også angi hvilke krav som vil stilles til blant annet logistikkløsninger, transport, kompetanse og annen infrastruktur. For å sikre realisering av industrielle etableringer, samt bidra til at så mye som mulig av verdiskapningen forblir lokalt, identifiseres også mulige investerings og finansieringsløsninger. Til slutt vil miljø- og samfunnseffektene ved etablering av ny industri i nord, beskrives.

I fase 3 av prosjektet skal potensialene knyttet til de industrielle prosessene, optimalisert og lokalisert i fase 2 av prosjektet, presenteres og promoteres for relevante industriaktører og investorer, nasjonalt og internasjonalt. Partnerskap skal etableres med fokus på mulig norsk deltagelse teknologisk, finansielt og eiermessig. Spesielt gjelder dette industrielle prosesser der Norge og norsk industri har begrenset mulighet til å ta en aktiv rolle i aktuell verdiskapning. Prosjektet avsluttes med igangsatte tiltak for konkrete industrietableringer.

Kontaktperson:

Jørn Eldby 

Utforsk fagområdene