Til hovedinnhold
Norsk English

Norsk senter for planktonteknologi

Dersom vi skal mette ni milliarder mennesker innen 2050, må vi tenke nytt. Det bør høstes og dyrkes organismer lavere ned i næringskjeden. Disse organismene kan benyttes til mat, fôr eller miljøvennlig bioplastikk.

Kontaktperson

SINTEF og NTNU har fått 19,3 millioner kroner fra Norges forskningsråd til å bygge opp Nasjonalt senter for planktonteknologi.

– Mange mener at alger og plankton er den nye oljen. Målet er å bidra til å bygge opp en ny biomarin industri i Norge. Det er enorme muligheter i havet og Norge har et stort fortrinn med den lange kystlinjen vår, sier senterleder og forskningssjef i SINTEF Ocean, Gunvor Øie.

Laboratoriene i Trondheim inneholder mikroalger (encellete alger), makroalger (tang og tare) og dyreplankton (bl.a. hoppekreps, tanglopper og børstemark). Senteret skal finne løsninger for produksjon, høsting og prosessering av disse små organismene, noe som krever et tett samarbeid mellom teknologer og biologer.

– For å få til effektiv dyrking og prosessering av alger og dyreplankton er det nødvendig med teknologiutvikling. Mange av prosessene må automatiseres og det er allerede utviklet et kamerasystemer som teller små partikler. Vi kaller det maskinsyn, sier Øie.

– Hvorfor er det viktig å telle partikler?
– Det er viktig med regulering og overvåkning for å optimalisere produksjonsprosessene, slik at organismene får riktig mengde fôr og gode vekstvilkår, sier forskningssjefen.

Senteret tilbyr forsøksfasiliteter for studenter, forskere og industri som ønsker økt kunnskap om biomarin produksjon i sjøen. Laboratoriet tilfredsstiller internasjonal standard for forsking og utvikling. Brukerne får tilgang til et bredt utvalg av planktonorganismer fra etablerte stamkulturer for bruk i forskning. NTNU og SINTEF drifter senteret, og vil tilby sine kunder relevant kompetanse om fagområdet og ikke minst infrastrukturen i laboratoriet.

Senteret har flere noder. Under finner dere mer informasjon om våre ulike satsningsområder:

Node 1: Mikroalger

Mikroalger vil bli en viktig ressurs med mange anvendelser. De kan benyttes til fôr, "grøntvann", helsekost, omega 3 oljer og kosmetikk. Denne noden skal "fylle gapet" mellom småskala laboratorier og industriskala.

Utstyr:

 • 150-300 liter poser og dyrkingssylindere
 • Bioreaktor
 • 1 liters reaktorer (4 stk)
 • Småskala dyrkingssystem
 • Stamkultur/dyrkingsskap
 • Mikroskoper
 • Analyseutstyr (flowcytometer...)

Vi tilbyr:

 • Laboratoriet er godkjent for GMO
 • Algeanalyser (HAB)
 • Stamkulturer av ulike arter

Node 2: Kimplanter av makroalger

Dyrking i industriell skala krever at livssyklusene til de utvalgte tareartene beherskes og at dyrkingsmetodene optimaliseres, forenkles og automatiseres. De tidlige livsstadiene til makroalger er planktoniske og mikroskopiske, men blir bentiske og makroskopiske. Høy kvalitet på kimplanter er en forutsetning for god vekst og biomasseproduksjon.

Sukkertakere dyrket i laboratorium

Utstyr:

 • Forsøksrigg (9x110 liter)
 • Klimarom med rødt lys
 • 20 dyrkingsrør med vannstrøm og lys
 • 24 dyrkingsenheter for tau (27 m tau per enhet)

Vi tilbyr:

 • Gametofyttkultuer
 • Arter per i dag: Sukkertare, Butare og Søl
 • Kurs for næringsaktører

Node 3: Dyrking av zooplankton

Denne noden skal holde stamkulturer av ulike zooplankton. Det kan være ulike arter av hoppekreps, tanglopper eller børstemark. Storskala produksjon av disse organismene kan benyttes til levendefôr, biomasse og fôringredienser. I dag er den støre utfordringen å få utviklet ny teknologi for forutsigbar og stabil produksjon.

Utstyr:

 • Industriell dyrking av bl.a. hoppekreps, tanglopper og børstemark
 • Aquatic habitat system (2x20x40l)
 • Resirkuleringssystem
 • Ulike småskala dyrkingsrigger
 • ICES inkubator

Vi tilbyr:

 • Stamkulturer av ulike arter: Acartia tonsa, rotatorier av ulike stammer, tanglopper
 • Eksempel på nystartet bedrift: C-Feed

Node 4. Estimering av biomasse og høsting

Høsting av plankton kan bli en stor ny industri. I dag finnes to ulike selskaper (Planktonic og Calanus). Det kan i fremtiden bli aktuelt å høste mange ulike planktonorganismer.

Bilde av Andreas Hagemann og Gunvor Øie som observerer mikroalger ved det nye nasjonale senteret for planktonteknologi på Brattøra.

Utstyr:

 • Jetyak: Motordrevet kajakk (fjernkontroll eller autonom). Kan montere inn mange ulike sensorer.
 • AZFP (Acoustic Zooplankton Fish Profiler): Batteridrevet, akustisk instrument. Kan brukes fra småbåt, settes ut i bøye, eller monteres på autonome farkoster

Vi tilbyr:

 • Ny fangstteknologi
 • Modellering, SINMOD:
  • 3D koblet fysisk og biologisk modell
  • Estimering av calanus biomasse i havet
  • Finne høyproduktive områder
  • Modellering av tarevekst

Node 5. Prosessering av biomassen

Biomassen som produseres eller høstes fra havet inneholder store mengder vann. Vannet må fjernes på en kostnadseffektiv måte uten at råstoffet forringes. Denne noden skal jobbe med utstyr for av-vanning og preprosessering av biomasse fra lavere trofisk nivå.

Utstyr:
Andre laboratorier ved SeaLab kobles til planktonsenteret:

 • Mobilt bioprosessanlegg
 • Raffineringsanlegg
 • Membranfiltrering
 • Tørke
 • Kjøleutstyr

Vi tilbyr:

 • Ny teknologi til ingrediensindustrien

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.06.2016 - 01.06.2026

Utforsk fagområdene