Til hovedinnhold
Norsk English

Offshore Vindkraft integrert med Isolerte Kraftsystemer på Olje og gassinstallasjoner

Offshore Vindkraft integrert med Isolerte Kraftsystemer på Olje og gassinstallasjoner

Kontaktperson

Offshore wind_projectcard

Olje og gassinstallasjoner består gjerne av mange energiforbrukende innretninger, eksempelvis innretninger for boring, boligkvarter, prosessering, eksport av olje og gass samt gass og vanninjeksjon tilbake i reservoar. ODet elektriske kraftforbruket på en typisk olje og gassinstallasjon på den Norske Kontinentalsokkel kan variere fra noen få til noen hundre megawatt (MW). 

Den Norske kontinentalsokkelen har modne felt hvor nødvendig energiforbruk per produserte fat råolje har en tendens til å øke med tiden; tilsvarende også for gassproduksjon. Av den grunn står olje og gassinstallasjonene foran en stadig økende utfordring hvis de skal kunne operere på en miljømessig akseptabel måte.

Statoil ser på mulighetene for å levere vindkraft til offshore olje og gassinstallasjoner for å redusere utslippene av CO2 og NOx. En står foran flere utfordringer som må løses før operatørene på de enkelte installasjoner vil akseptere dette som et alternativ.

Et konsortsium bestående av Statoil, SINTEF Energi og Siemens AS vil arbeide sammen i dette prosjektet hvor en skal gjøre forskning med sikte på å identifisere tekniske problemer som har betydning for påliteligheten til slike integrerte kraftsystemer. Det vil bli anvendt metodikk hvor simuleringer i kombinasjon med eksperimenter i laboratorium vil bli brukt til å undersøke stabiliteten av denne nye varianten av mikro-grid for da å vise hvordan en slik løsning kan gi en robust kraftforsyning for alle aktuelle operasjonsmodi.

Forskningsprosjektet adresserer målsetningen til Norges Forskningsråds PETROMAKS 2 program, og da spesifikt målet om reduksjon av de miljømessige konsekvenser og risiko knyttet olje og gassaktiviteter på den Norske kontinentalsokkel. Prosjektet adresserer videre Forskningsrådets "Grøn vekst"-initiativ som er et samarbeid mellom PETROMAKS 2 og ENERGIX programmene som har som mål å øke virkningsgrad og redusere CO2 utslipp ved å introdusere radikalt nye energiløsninger for olje og gassinstallasjoner og operasjoner knyttet til disse.


 

Prosjekteier: Statoil Petroleum AS
Partnere: SINTEF Energi AS og Siemens AS

IPN-prosjektet er støttet av Norges forskningsråd

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2019

Utforsk fagområdene