Til hovedinnhold
Norsk English

MERIT – Kombinert eksperimentell- og modellering tilnærming for å forutsi miljørisiko tilknyttet undervannsdeponi og avgangsmasser

MERIT-prosjektet skal bruke og utvikle modeller for å finne ut hva som skjer når gruveavfall deponeres i norske fjorder, samt undersøke hvilke miljømessige konsekvenser deponeringen kan få på livet i havet.

Kontaktperson

Illustrasjon, sjødeponi

Med en økende etterspørsel etter mineraler, har aktiviteten innen mineralutvinningen også steget. En av de viktigste miljøspørsmålene og største kostnadene ved industriell gruvedrift kan knyttes til deponeringen og lagring av avfallet. Lagringen må skje på forsvarlig måte.

Tradisjonelt har avfallet blitt lagret i lukkede dammer på land, men i Norge har gruveanlegg, som er lokalisert i nærheten av sjø, benyttet seg av undervannsdeponering. Det er kun en liten andel av massen som graves ut som skal utvinnes. Dette fører til store mengder avgangsmasser, i form av finpartikulært slam som må håndteres.

Ved sjøvannsdeponeringsmetoden legger avgangsmassen seg som et teppe på sjøbunnen. Dette kan ødelegge det bentiske miljøet. Finpartikulært materiale, kjemiske flokkuleringsmidler og metaller kan spres til de frie vannmassene rundt deponiet, og dermed påvirke miljøet i de frie vannmassene i større deler av fjorden.

Slik situasjonen er i dag, finnes det ingen klare regler for hvordan undervannsdeponering av gruveavfall skal reguleres. Det er derfor et behov for å utvikle eksperimentelle og modelleringsverktøy slik at man kan foreta miljørisikovurdering av slike utslipp. SINTEF har utviklet en modell for å kunne simulere deponering på dypt vann, den såkalte DREAM-modellen. Ved å supplere DREAM-modellen med en modellering av tetthetstrømmer, vil man også kunne predikere utslipp i undervannskråninger langs land.

  • MERIT-prosjektet har altså som mål å fylle kunnskapshull, slik at man kjenner til de mulige konsekvensene av sjødeponi av gruveavfall.
  • Prosjektet skal: Karakterisere avgangsmasser fra gruver
  • Karakterisere partikler i dybdeprofiler i fjorder med sjøvannsdeponi
  • Undersøke toksikologiske effekter av partikler på marine arter
  • Tilpasse SINTEFs DREAM-modell slik at den kan predikere spredning av avgangsmasser i fjordsystemer og dypvannsområder

MERIT er et egenfinansiert SINTEF prosjekt og er relatert til SINTEFs NYKOS prosjekt.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2016 - 31.12.2016