Til hovedinnhold
Norsk English

MACROSEA

MACROSEA har som mål å etablere en tverrfaglig kunnskapsplattform for industriell dyrking av makroalger under en rekke klimatiske, økologiske og fysiske forhold. Produksjonsbiologi og teknologi står sentralt for å oppnå dette.

Sukkertare
Dyrket sukkertare

Prosjektet søker å fremskaffe grunnleggende kunnskap om:

  • Dyrkingsbetingelser for kimplanter av sukkertare, butare og søl
  • Vekst, sammensetning og begroing under ulike miljøforhold i sjøfasen
  • Sykdom og genetikk hos de utvalgte artene
  • Utvikle vekstmodeller koblet til hydrodynamiske økosystemmodeller for å estimere lokalitetsavhengig biomasseproduksjon
  • Sett på metoder og løsninger for å effektivisere landfasen, utsett i sjø og høsting
  • Målt krefter og deformasjon på ulike anleggstyper og forankringsløsninger under ulike miljøforhold i tankforsøk for å utvikle en numerisk modell for simulering og visualisering av tareanlegg.

MACROSEA vil på denne måten bidra til økt kunnskap om ulike algearters produktivitet og sammensetning, samt hvilken betydning miljøforhold og geografi har på sluttresultatet for den produserte biomassen. Resultatene vil gi indikasjoner på behovet for regionale dyrkingsstrategier og bidra til utvikling av simulerings‐ og beslutningsstøtteverktøy for anleggsutforming og biomasseproduksjon med styrt kjemisk sammensetning. Kunnskapsplattformen vil basert på dette kunne danne runnlag for kostnadseffektiv taredyrking og utvikling av en ny biomarin industri i Norge.

Partnere

Prosjektleder er SINTEF Ocean AS med forskningspartnere fra Norges teknisk‐ naturvitenskapelige universitet NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, UiT Norges Arktiske Universitet, Akvaplan‐niva og Norsk Institutt for Vannforskning, i tillegg til partnere fra Skottland, Danmark, Kina og USA og en sterk industrigruppe.

Budget

Prosjektet har en økonomisk ramme på 25 millioner kroner.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2019

Utforsk fagområdene