Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan defineres "worst credible process fire?

Petroleumstilsynet har avdekket et behov for å kartlegge hvordan næringen definerer den verst tenkelige brannen i et prosessområde som en innretning er designet for. SINTEF har derfor fått i oppdrag å analysere dokumentasjon fra seks operatører som representerer syv nyere prosjekter og innretninger.

Kontaktperson

Hvordan anvendes og defineres begrepet Worst Credible Process Fire  (WCPF)?
Hvordan anvendes og defineres begrepet "Worst Credible Process Fire" (WCPF)?

Rapporten presenterer en kartlegging og vurdering av hvordan petroleumsnæringen definerer og anvender begrepet "Worst Credible Process Fire" (WCPF). En slik brann kan tolkes som den verste brannen fra et enkelt prosess-segment når nødavstengningsventiler, trykkavlastingsventiler og relevante sikkerhetssystemer fungerer som forutsatt. Effekten av brannvann og prosessavstengningsventiler skal ikke krediteres ved definisjon av WCPF. Ved design for en slik brann skal en dessuten ta høyde for mulig intern eskalering innenfor området.

Hvordan WCPF defineres, legger viktige føringer for utforming av en innretning med tanke på krav til å forhindre spredning av en brann og å opprettholde strukturell integritet; herunder behov for passiv brannbeskyttelse av utstyr og beskyttelse av bærestruktur, inkludert krav til brannvegger. Det er derfor interessant å vurdere hvorvidt industrien har en entydig praksis for å definere WCPF, om dagens praksis er i henhold til intensjonene i regelverket, og om regelverk, standarder og praksis kan forbedres.

Denne rapporten er basert på en gjennomgang og strukturering av mottatt dokumentasjon i form av brann- og risikoanalyser fra syv produksjonsinnretninger. Tre av de syv innretningene er relativt nylig satt i drift, mens de øvrige fire er planlagt å starte opp innen få år. Det har dessuten vært dialog med oppdragsgiver og utvalgt teknisk personell hos selskapene i løpet av prosjektgjennomføringen.

Rapporten oppsummerer resulatene fra gjennomgang og vurdering av mottatt dokumentasjon, med disse hovedpunktene:

  • Begrepet "Worst Credible Process Fire" er foreløpig bare delvis implementert i petroleumsindustrien
  • WCPF er ikke tilstrekkelig entydig definert i regelverk og standarder
  • Dagens definisjon og fortolkning av WCPF gir industrien visse utfordringer
  • Bruk av verktøy for å modellere branner synes å være rimelig standardisert i industrien
  • Det kan være krevende å operere med både designbranner og dimensjonerende branner
  • Enkelte sentrale forhold som definerer WCPF bør avklares av industrien
  • Det kan stilles spørsmål ved om anvendte varmelaster reflekterer resultater fra nyeste forskning
  • Kan en si at dagens praksis oppfyller regelverket?

Last ned SINTEF- rapporten STF A27996 Hvordan defineres "worst credible process fire"?

Les Petroleumstilsynets kommentar til rapporten.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2017

Utforsk fagområdene