Til hovedinnhold
Norsk English

Fagarbeidere styrker omstillingsevnen

75 prosent av fagarbeidere i petroleumssektoren mener de har kompetanse som er relevant for andre næringer, viser en ny undersøkelse gjennomført av SINTEF på oppdrag fra Tankesmien Agenda.

Kontaktperson

Fagarbeidere styrker omstillingsevnen

Petroleumsindustrien, Norges største og mest kunnskapsintensive næring, er på mange måter i en brytningstid. Det framtidige aktivitetsnivået er usikkert, både på kort og på lang sikt. Dette aktualiserer en rekke spørsmål om norsk nærings‐ og industriutvikling, og hvordan vi bygger videre på de verdifulle kunnskapsressursene vi har i samfunnet vårt i årene fremover.

Spørreundersøkelsen er gjennomført blant medlemmer av fagforbundet Industri Energi som jobber i petroleums­sektoren. Fagarbeiderne er blant annet spurt om hvor relevant de opplever sin kompetanse og erfaring for jobber i andre næringer og hvordan de ser på framtidsutsiktene i sin bransje.

Sentrale funn:

  • Fagarbeiderkompetansen i petroleumsindustrien favner svært bredt og utgjør i stor grad generisk kompetanse.
  • Omstillingspotensiale: om lag 75 % mener at deres kompetanse i form av både utdanning og jobberfaring er relevant for andre sektorer.
  • De andre sektorene eller næringene som oppgis som mest relevante er øvrig industri, undervisning, teknisk tjenesteyting, elektrisitet, vann og renovasjon og bygge‐ og anleggsvirksomhet. Innen energi‐ og miljøteknologi skårer offshore vindkraft høyest.
  • Fagarbeidere vil helst bli der de er: ca. 70 % vil fortsette innen olje og gass dersom de skulle bytte jobb.
  • Optimisme, men noe usikkerhet: ca. 60 % mener petroleumsindustrien i Norge vil utvikles positivt de neste 3 ‐ 5 årene. Kun 10 % tror den vil være negativ.
  • Om lag 1/3 av respondentene mener at bedriften de jobber i har stor mulighet til å vokse i andre markeder enn og olje og gass. Færre mener en slik utvikling er sannsynlig.
  • Ansatte i oljeselskap er mer optimistiske enn ansatte i leverandørbedrifter, både på egne vegne, på vegne av bedriften de er ansatt i, og med tanke på petroleumsindustriens utvikling de kommende år.
  • I vurdering av ulike egenskaper/kvaliteter oppgis HMS og det å kunne sitt fag som viktigst. Erfaring og involvering rangeres også høyt.

Nøkkeltall

Prosjektstart

13.04.2015