Til hovedinnhold
Norsk English

Autonome, robotiserte vaskeløsninger for fiskeri- og havbruksnæringen

Innenfor næringsmiddelproduksjon er god hygiene vesentlig. Matvarer produseres i enorme kvanta og distribueres vidt og bredt. En enkelt feil vil dermed kunne gå utover mange mennesker. Derfor har renhold av utstyr og lokaler for matproduksjon høy fokus med strenge krav til gjennomføring og kontroll.

Kontaktperson

Fiskeskjell kan havne mange steder.

Vasking i dag foregår manuelt. Mennesket utgjør en smitterisiko både ved å være smittekilde og gjennom feil i utførelse av arbeid. Det er menneskelig å gjøre feil, men feil som gjøres her kan få veldig store konsekvenser. Det kan gro godt i et lakseslakteri og derfor må det vaskes godt.

En fabrikk der mat produseres skal vaskes grundig for å ivareta mattryggheten. Vaskejobben deles inn i flere trinn. Først demonteres og klargjøres maskiner og utstyr for vask, før det grovspyles for å fjerne synlig smuss. Neste trinn i renholdsprosesse er skumlegging, skylling og desinfisering før utstyret og maskinene skylles og monteres. Av disse oppgavene er grovspyling den tyngste oppgaven, og en forutsetning for å oppnå et godt resultat. Bildet under viser en renholdsoperatør som grovspyler. Grovspyling er den delen av vaskejobben som er viktigst for et godt vaskeresultat. Det kan variere fra dag til dag hvilken type smuss det er og hvor det sitter.

Framtidsvisjonen er en autonom vaskeløsning hvor det vaskes der det er behov. En autonom løsning skal gjøre vaskinga raskere, med et renere resultat som er likt hver gang. Autonom vaskeløsning vil også gi bedre kontroll på vann- og kjemikalieforbruk som vil være gunstig for miljøet.

Arbeidsoppgavene til renholdsoperatørene vil forandre seg. De kan være nødt til å klargjøre utstyret og maskinene på en annen måte enn i dag. I framtida kan nytt produksjonsutstyr tilrettelegges for automatiserte vaskeløsninger.

Kamerasyn og sensorer

Før man vasker må man vite hvor man skal vaske og hva som skal vaskes bort. Derfor tas det i bruk avansert kamerasyn og sensorer for å finne ut av nettopp dette. Bildene under viser hvorfor kamerasyn er godt egnet. De to øverste bildene er tatt med vanlig kamera og viser hvordan vi mennesker ser skjell, skinn og fiskekjøtt. Den nederste raden vises mulighetene som kamerasyn har. Der kan man bruke andre lystyper og dermed skinner skjell og skinn tilbake. Da blir det lett for maskinen å se hva som skal vaskes, hvor mye det er og hvor det ligger.

Prosjektets gang

Prosjektet vil fortsette ut 2018. I løpet av denne perioden skal Aquatic Group, Tronrud Engineering, Marine Harvest og SINTEF arbeide sammen for å realisere denne banebrytende teknologien. Et slikt samarbeid mellom forskningsmiljø, utstyrsleverandør og lakseslakteri er en forutsetning for å forankre løsningen der den skal brukes. Vi sitter på hver vår type kunnskap, men det er sammen at vi kan realisere potensialet.

Mål i prosjektet

Hovedmål for FoU-aktivitetene er å utvikle et konsept (Technology Readiness Level 3-5) for autonom robotisert grovspyling av utblødningstank, via oppnåelse av følgende delmål:

  • Integrasjon av vaskeutstyr med robot.

  • Robotisert grovspyling med preprogrammert bevegelsesbane.

  • Maskinsyn for deteksjon av smuss/biofilm.

  • Adaptiv tilpasning av bevegelsesbane basert på detektert smuss/biofilm.

  • Designe retningslinjer for fabrikker og utstyr slik at de kan vaskes autonomt.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forksningsråds BIA-program.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2018

Prosjektdeltakere:

Aquatic Consept Group AS

Tronrud Engineering AS

Marine Harvest AS