Til hovedinnhold
Norsk English

Lønnsom videreforedling av sjømat

Målet  er å gi en analyse av norsk sjømatindustris muligheter til lønnsom videreforedling av sjømat i Norge sammenlignet med videreforedling av sjømat i utlandet.

Produkter fra norsk sjømatindustri står på mange middags- og restaurantbord hver dag, over store deler av verden, og i stadig større grad etterspørres convenience produkter av både storhusholdninger og detaljhandel. Norske eksportprodukter er i dag i stor grad råvarer og halvfabrikater. Men mange sluttprodukt, fra både pelagisk, hvitfisk og oppdrettsverdikjedene, tar utgangspunkt i fileter av fisk. For de viktigste norske fiskeartene er det i liten grad annen bearbeiding enn filetering som foretas (sett i forhold til eksportvolum) med unntak av konvensjonell hvitfiskproduksjon (saltfisk, klippfisk og tørrfisk). Filetering er i mange tilfeller en relativt arbeidskrevende operasjon og derigjennom en stor bidragsyter til verdiskapingen i industrien. Men under målsettingen om høyest mulig verdiskaping fra våre fiskeressurser, møter norske produsenter en kostnadsulempe gjennom høye lønnskostnader som reduserer muligheten for lønnsom verdiskaping.

Analysen i dette prosjektet omfatter hvitfisk, laks og pelagisk fisk, og baseres på kartlegging av utfordringer og muligheter knyttet til lokalisering av filetproduksjon (og videre bearbeiding i Norge) i forhold til:

  • Råstofftilgang
  • Teknologiutvikling og tilgang til kompetanse
  • Kvalitetsmessige forutsetninger
  • Nærhet til fangstfelt og oppdrettsanlegg
  • Næringsstruktur og eierskap
  • Overordnede og sektorspesifikke økonomiske og handelspolitiske rammevilkår
  • Markedsutvikling

Arbeidet deles inn i tre arbeidspakker:

AP1) Beskrivelse av dagens situasjon

AP2) Barrierer og utfordringer for lønnsom videreforedling av sjømat i Norge

AP3) Fremtidige muligheter for lønnsom videreforedling av sjømat i Norge

 Prosjektet legger hovedvekt på arbeidspakke 3.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

12.03.2014 - 30.09.2014

Oppdragsgiver

Nærings- og fiskeridepartementet

Samarbeidspartner(e)

Universitetet i Stavanger

Utforsk fagområdene