Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten

Hvordan kan vi øke kunnskapsutviklingen og forskningsinnsatsen innen fysioterapi i primærhelsetjenesten? Og mer spesifikt, hva er en hensiktsmessig organisering av disse aktivitetene? I dette prosjektet kartla vi ulike modeller for forskningsorganisering prøvd ut i FYSIOPRIM, og i miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi støttet av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter siden 2009. Vi vurderte de ulike modellenes suksess og identifiserte faktorer som hemmer og fremmer måloppnåelse.

Kontaktperson

Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten
Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten

Mål og problemstilling
Formålet med evalueringen var tredelt. Et første mål var å kartlegge ulike modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten som er prøvd ut i FYSIOPRIM (et stort forskningsprogram organisert under UiO og NTNU), og i miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi støttet av Fondet siden 2009. Et annet mål var å vurdere de ulike modellenes suksess, og et tredje mål var å identifisere faktorer som kan hemme og fremme måloppnåelse. Et overordnet mål med evalueringen var å gi innspill til hvordan man kan legge til rette for en forskningsorganisering der klinikere i kommunen, forskere ved universitet og høgskoler, samt kommuneadministrasjonen jobber sammen om prosjekter. Et underliggende premiss var at en forskningsorganisering der alle tre aktører samarbeider ga relevant og nyttig forskning.

SINTEF gjennomførte i perioden januar 2014 – september 2014 en evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten. Oppdragsgiver er Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (Fondet). I evalueringen søkte vi å belyse hvordan forskning og kunnskapsutvikling innen fysioterapi i kommunene er organisert per  i dag, hvilke erfaringer deltakerne har hatt med organiseringen, og hvilke resultater forskningen/kunnskapsutviklingen har gitt så langt. Prosjektet var avgrenset til å omfatte forsknings- og kunnskapsutviklingsprosjekter finansiert av Fondet siden 2009.

I prosjektet anvendte vi en kombinasjon av dybdeintervjuer og spørreskjema for å innhente deltakernes erfaringer med, og synspunkter på forskningsorganisering. Vi så blant annet på hvorvidt forskningsprosjektene bidro til utløsning av offentlige ressurser (spleiselag med kommunene), om nye prosjekter initieres, om det var en bredde i aktiviteter og prosjekter, og i hvilken grad klinikere, forskere og ansatte i kommuneledelsen opplevde nytte av forskningssamarbeidet.

Prosjektet gir oss viktig kunnskap om forskningsorganisering på et felt som er i stor omstilling. HelseOmsorg21, den nye nasjonale forskningsstrategien, presenterer et "kunnskapsløft for kommunene" som et av sine satsingsområder. Evalueringen gir kunnskap som er relevant ved utforming og organisering av nye forskningsprosjekter i kommunene.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2014 - 01.09.2014

Utforsk fagområdene