Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av kriteriesystemet for Oslo kommune

Prosjektet besto i å vurdere relevansen av eksisterende kriterier for budsjettildeling. Formålet var å kunne tilby likeverdige helsetjenestetilbud i de ulike bydelene i Oslo kommune. I tillegg vurderte vi nye kriterier som kan inngå i dette systemet.

Kontaktperson

Evaluering av kriteriesystemet for Oslo kommune
Evaluering av kriteriesystemet for Oslo kommune

Oslo kommune ønsket å få gjennomført en evaluering av kriteriesystemet for budsjettfordeling til bydelene. Evalueringen besto i å vurdere relevansen av eksisterende kriterier og å vurdere nye kriterier som kan inngå i kriteriesystemet.

Formålet med kriteriesystemet er å gi bydelene en mulighet for å tilby likeverdige tjenestetilbud til tross for aldersmessige, sosiale og helsemessige forskjeller i befolkningen på tvers av bydelene.

Det ble skissert to overordnede problemstillinger for prosjektet:

  1. Hva fører til behov for kommunale tjenester?
  2. Hvordan kan man best fange opp befolkningens behov for tjenester i kriteriesystemet?

For å etablere et utgangspunkt for registeruttrekk og senere analyser vurderte vi om dagens kriteriesystem bidrar til et likeverdig tjenestetilbud på de aktuelle funksjonsområdene. Dette ble gjort gjennom casestudier basert på intervjuer med representanter fra et utvalg bydeler og statistiske analyser.

Resultatene fra disse analysene er retningsgivende for hoveddelen i prosjektet som baseres på regresjonsanalyser på individnivå av registerbaserte data. Formålet med disse analysene var å identifisere individkjennetegn som karakteriserer brukerne av kommunale tjenester. Analysene benyttes til å evaluere dagens kriterier og til å prøve ut nye kriterer. Disse analysene ble supplert med geografiske analyser både på bydels- og grunnkretsnivå.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

06.12.2014 - 12.06.2015

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Last ned rapporten
"Evaluering av Oslo kommunes kriteriesystem"

Utforsk fagområdene