Til hovedinnhold
Norsk English

Effektive verdikjeder for skogbruket i Kyst-Norge

Prosjektets hovedmål er å bidra til økt kunnskap om effektiv bruk av sjøtransport og effektiv drift av kaier tilknyttet skognæringen. Målet er å øke andelen av tømmer og relaterte produkter som transporteres på skip i Kyst-Norge. Prosjektet vil også stimulere til regional vekst og bruk av lokalt tømmer i den norske skogsindustrien.

Foto: Per Arne Rahka og Helge Kårstad

Et overordnet mål med den norske transportpolitikken er å tilby et effektivt og miljøvennlig transportsystem. Skogbruk og skogsindustrien i Norge står for en relativ høy andel av bruken av norske veier (14 prosent). Transport av tømmer og tømmerprodukter er spesielt utfordrende og dyrt i kystfylkene. Årsaker til dette er relativt dårlig kvalitet/kapasitet på veiene, flaskehalser langs transportrutene, lange distanser, og også bratt og vanskelig terreng. Dette er med på å føre til et økende stående skogsvolum, mer import av tømmer, og mindre bruk av lokalt og regionalt tømmer.  Samtidig er det politiske ambisjoner om å doble avvirkningen av tømmer i Norge de kommende årene.

Transporten av tømmer foregår i hovedsak med tømmerbiler fra hogstområdene til kundene. En liten andel kjøres med tømmerbiler til kaiterminaler, hvor det så skipes videre. Men sjøtransport kan potensielt være et lavkost-alternativ for tømmertransport for kystskogen. Sjøtransport og tilgjengelighet og effektiv drift av egnede kaiterminaler for tømmertransport er avgjørende for å forbedre og effektivisere transporten av tømmer og redusere transportkostnadene.

Dette prosjektet vil bidra til økt kunnskap om effektiv bruk av sjøtransport og effektiv drift av kaier tilknyttet skognæringen. Målet er å øke andelen av tømmer og relaterte produkter som transporteres på skip i Kyst-Norge. Prosjektet vil også stimulere til regional vekst og bruk av lokalt tømmer i den norske skogsindustrien.

Prosjektet vil analysere ulike sider ved skogbruket i Kyst-Norge. Politiske forhold vil også bli vurdert for å identifisere drivere og barrierer, og for å bidra til bedre koordinering mellom aktørene i skognæringen. Dette vil også bidra til kunnskap om hvordan en kan oppnå økonomisk bærekraft i skogsindustrien og øke muligheten for videre vekst og utvikling av produkter.

Oppdragsgiver: Forskningsrådet

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.09.2014 - 30.09.2017

FAKTA OM PROSJEKTET

Les mer
Les SINTEF-rapporten Transport av skogvirke i kyststrøk 2011
Les mer om Kystskogbruket

 

Samarbeidspartnere i prosjektet
Fylkesmannen i Nordland
Nordland Fylkeskommune
Moelven van Severen
Statskog SF
Allskog SA
Mosjøen Havn
Skognæringa Kyst
Arbor