Til hovedinnhold
Norsk English

SEATONOMY

Autonomitet betyr at et system kan håndtere usikkerhet på egen hånd, men innenfor gitte rammer. Autonomitet brukes bl.a. når kommunikasjon til operatør er upålitelig eller for å redusere behovet for fjernbemanning. Autonomitet blir sentralt i fremtidig utnyttelse av havrommet. Innen marine næringer som havbruk, topside/subsea olje og gass, shipping og miljøovervåkning.  

Kontaktperson

Begrenset autonomitet er i ferd med å bli vanlig i biler (antikollisjon, banestyring), fly (autopilot og automatiske landingssystem, droner) og også i spesielle undervannsfarkoster for militære og kartleggings-anvendelser. Autonomitet brukes i liten grad for industrielle marine systemer, selv om forskningen innen akademia og i det militære er betydelig på feltet. Dette skyldes at forskning vanligvis er for teoretisk, basert på for kostbar teknologi eller for fragmentert til at man greier å bygge opp systematisk kunnskap om effektiv og sikker design av autonome systemer. Industrien er derfor avventende og velger heller tradisjonelle, men i lengden mindre effektive og fremtidsrettede løsninger. Dette er et resultat av at vi mangler velprøvde og kostnadseffektive metoder for å implementere robuste, forutsigbare og sikre autonome styrefunksjoner.

I samarbeid mellom anvendelses- og teknologimiljøene i SINTEF skal SEATONOMY utvikle og demonstrere metodikk og verktøy for effektiv design, utvikling og verifikasjon av marine autonome system. Metodikken skal fylle et betydelig gap som eksisterer mellom dagens akademiske forskning og industrielle anvendelser. Dette skal gjøre SINTEF ledende i utvikling av industrielle autonome systemer for marine næringer.

Resultatmål: Å ha utviklet en effektiv metodikk med tilhørende verktøy for design og utvikling av industrielle autonome marine system.

SINTEF Fiskeri og havbruk skal demonstere SEATONOMY-metodikken gjennom et konkret case hvor en AUV skal benyttes til inspeksjon av fortøyning i et oppdrettsanlegg.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.05.2013 - 31.12.2015

Finansiering

Forskningsrådet

Deltakere

  • SINTEF IKT
  • SINTEF MARINTEK
  • SINTEF Materialer og Kjemi 
  • SINTEF Fiskeri og havbruk

Utforsk fagområdene