Til hovedinnhold
Norsk English

Norsk IMTA-forum

I Norge har vi et potensial til å øke omsetningen knyttet til marin verdiskapingen fra rundt 80 milliarder i dag til i overkant av 500 milliarder i 2050. Dette vil gi viktig matproduksjon, nye arbeidsplasser og store inntekter. Hvordan kan vi oppnå dette på en bærekraftig måte?  

De største miljøutfordringene i dagens havbruksnæring er forbundet med lakserømming og genetisk påvirkning på villaks, forurensing og utslipp, lakselus og sykdom og mangel på fôrråstoffer. Skal vi øke den marine verdiskapingen må disse og andre miljøpåvirkninger holdes på et minimum. Til dette trenger vi flere gode løsninger. Summen av ulike teknologiske nyvinninger vil gjøre dette mulig, og som et av flere bidrag kan industriell dyrking av tang, tare og skjell i integrert havbruk med laks være et nøkkelelement for å utnytte potensialet i vår langstrakte kyst.

Ved å kombinere dyrking av for eksempel tare med teknologi for effektiv slamrensing i merdene kan man redusere tilførsel av både løste og faste avfallsstoffer, og på den måten øke kapasiteten for ny akvakultur av laks uten at systemet i sum tilføres mer næringsstoffer. Legger vi til det faktum at skjell spiser lakselus, og gjennom det har potensial til å redusere luseproblemet i områder med lakseoppdrett, så kan summen av positive effekter ved dyrking av tang, tare og skjell gi en betydelig miljøeffekt. Dette er svært relevant i forbindelse med de «Grønne laksekonsesjonene» som Regjeringen nå innfører med skjerpede miljøkrav.

SINTEF Fiskeri og havbruk inviterte i samarbeid med akvARENA og Marin Strategiplan Trøndelag til et seminar om dyrking av havet. Formålet med seminaret var å belyse muligheter og utfordringer knyttet til storskala dyrking av marin biomasse til ulike formål, med spesielt fokus på integrert havbruk. En av intensjonene med seminaret var å kartlegge næringslivets interesse for fagfeltet, med målsetning om å etablere en felles plattform med deltagere fra næringsliv, forskning og forvaltning

Norsk IMTA forum skal være en platform for videre samarbeid rundt temaet integrert havbruk, mellom industri FoU og NGO. På denne siden vil det bli lagt ut nyheter, og linker til aktuelle saker og prosjekter.

 

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.01.2013

Kontakt

Ansattinfo mangler 

Ansattinfo mangler 

Linker

akvARENA